Наем на помещение в читалище с. Осетеново

О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-206/ 11.11.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС,  решение № 259 от Протокол № 15/22.10.2020 на Общински […]

Продажба на имот с. Асен

О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-207/ 11.11.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение на […]

Продажба на МПС

О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-208/ 11.11.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.2 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение […]

Наем на имоти гр. Павел баня

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-186/ 01.10.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС,  т. 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.7 от Програмата за […]

Продажба на поземлен имот с. Осетеново

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-175/ 21.09.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение […]

Продажба на поземлени имоти с. Долно Сахране

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-177/ 21.09.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение […]

Продажба на поземлен имот с. Габарево

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-176/ 21.09.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение на […]

Продажба на земеделски имоти с. Търничени

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-180/ 21.09.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение […]