Наем на земеделски имоти с. Манолово

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-145/ 18.08.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и в изпълнение на точки от 2.7.4 до 2.7.19 от Програмата за […]