Продажба на имот с. Тъжа

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-120/ 24.06.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 173 от […]

Продажба на имот с. Тъжа

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-121/ 24.06.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 174 от […]

Продаба на имот с. Габарево

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-119/ 24.06.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 172 […]

Продажба на имот с. Асен

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-122/ 24.06.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 189 […]

Продажба на имоти гр. Павел баня

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-124/ 24.06.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 179 от […]

Продажба на движими вещи- МПС

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-118/ 24.06.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.45, ал.2 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 182 от Протокол № 10/ 28.05.2020 г. […]