Конкурс за отдаване под наем на имот

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-147/ 18.08.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.98 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 224 от Протокол № 13/ 16.07.2020 г. на […]