Наем на лекарски кабинет с. Осетеново

О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-8/ 19.01.2021 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.98 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 312 от Протокол № 17/ […]