Конкурс за отдаване под наем на имот

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-147/ 18.08.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.98 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 224 от Протокол № 13/ 16.07.2020 г. на […]

Продажба на имот гр. Павел баня

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-123/ 24.06.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 587 от […]