Нови бланки за административни услуги по устройство на територията

Нови бланки за административни услуги по устройство на територията 1_Уведомление чл.197 ЗУТ 2_Заявление за регистрация на технически паспорт 3_Оценка от ОЕСУТ 4_Копие извадка 5_Заявление за заповед за смяна титуляр 6_нов кадастрален номер 7_Заявление за за заверка екзекутив 1989_Заявление за разрешение за поставяне на преместваеми обекти 1990_Заявление за откриване на строителна площадка 1991_Заявление за доброволна делба […]