Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Право да получи документа има лицето за което се отнася акта, родител или законен представител или упълномощено с нотариално заверено пълномощно Правно основание: чл. 24, чл. 38, ал. 4, чл. 88, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация; […]

Пресъставяне на акт за смърт на български гражданин починал в чужбина

Пресъставяне на акт за смърт на български гражданин починал в чужбина Актът за смърт на български гражданин, починал в чужбина, се съставя в Община Павел баня, когато постоянният адрес на починалия е на територията на община Павел баня. Чуждестранният акт за смърт се представя в оригинал, оформен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и […]

Издаване на препис – извлечение от акта за смърт за втори и следващ път

Издаване на препис – извлечение от акта за смърт за втори и следващ път Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен акт за смърт на територията на Община Павел баня на законните наследници или на упълномощените с нотариално заверено пълномощно лица Правно основание: чл.40, ал.1 от Закона за гражданската […]

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от акт – за първи път

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от акт – за първи път Издава се еднократно след съставяне на акт за смърт от длъжностно лице по гражданско състояние на територията на Община Павел баня на законните наследници на починалото лице, за което е съставен акт за смърт или на изрично упълномощено […]

Пресъставяне на акт за сключен граждански брак в чужбина

  Пресъставяне на акт за сключен граждански брак в чужбина Актът за граждански брак на български гражданин, сключен в чужбина, се съставя в Община Павел баня, в следните случаи: – когато постоянният адрес на съпруга (мъжа) е на територията на община Павел баня, в случай че и двамата съпрузи са български граждани. – когато постоянният адрес […]

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат Предоставя се на лицата, за които е съставен акт за сключен граждански брак в община Павел баня лично на тях или на изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице при поискване за втори и следващ път. Правно основание: чл.40, ал.1, чл. 88, ал. 1 от Закона […]

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал Удостоверението се издава веднага след съставяне на акта за сключен граждански брак и подписване от страните на лицата, за които се отнася. Правно основание: чл. 4- 12 от СК ; чл.35, чл. 40, ал. 1 ,чл. 51 от Закона за гражданската […]

Припознаване на дете

Припознаване на дете Извършва се от общината, където е съставен акта за раждане. Заявлението се подава от двамата родители – подписите се полагат пред длъжностното лице по гражданско състояние или с нотариално заверени декларации. За лица над 14 години – писмено уведомление за извършеното припознаване. Правно основание: чл.64 и чл.65 СК, чл.110, ал.2, т.4 ЗМДТ […]

Пресъставяне на акт за раждане на български гражданин роден в чужбина

Пресъставяне на акт за раждане на български гражданин роден в чужбина Актът за раждане на български гражданин, роден в чужбина, се съставя в Община Павел баня в следните случаи: – когато постоянният адрес на майката е на територията на Община Павел баня, в случай че и двамата родители са български граждани. – когато постоянният адрес […]

Издаване удостоверение за раждане – дубликат

Издаване удостоверение за раждане – дубликат Правно основание чл. 41,ал.2 и чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация; чл. 62, чл. 63, ал. 2 и чл. 68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Необходими документи: 1. Искане по образец 2. Документ за […]

  • 1
  • 2