1_Уведомление за премахване на законен строеж чл.197 ЗУТ

2_Заявление за регистрация на технически паспорт

3_извършване на оценка на съответствието с приемане от експертен съвет

4.За копие-извадка от действащ устройствен план

5_Заявление за заповед за смяна титуляр

6.За предоставяне на данни от действащ регулационен или кадастрален план

7_Заявление за за заверка екзекутив

1989_Заявление за разрешение за поставяне на преместваеми обекти

1990_Заявление за откриване на строителна площадка

2001_Заявление за изработване на ПУП

2002_Заявление за удостоверение по чл.13, ал.5 от ППЗСПЗЗ

2018_Заявление за административен адрес

2023_Съгласуване и одобряване

2024_Заявление за възстановяване на стр книжа

2025_Мотивирано искане за КПИИ

2027_Заявление за Скица НАО 1

2043_2005_Заявление за учредяване право на прокарване

2054_Заявление за Съгласуване и одобряване на ИП НАО

2060_ПУП ЧЛ.124а

2061_Заявление за издаване на Заповед към РС

2062_Заявление за въвеждане в експлоатация

2063_Заявление за степен на завършеност

2082_Заявление за Идентичност на имот НАО

2083_Заявление за скица виза

2084_Заявление за Търпимост НАО

2085_Заявление по чл. 54 от ЗКИР

2098_Заявление образец 3

2112_Заявление за Издаване на РС НАО

2113_Заявление за презаверяване на РС

2114_2005_Заявление за учредяване право на преминаване

2115_Изменение на кадастрален план

2117_Заявление за Одобряване на ОУП НАО

2117_Заявление за Одобряване на ПУП НАО

2119_Заявление за удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

2120_Заявление за отразяване промени в разписен списък към кад план

2517_Заявление за Копие от строителни книжа

2667_Заявление одобрение ПБЗ ПУСО