Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)

Формуляри
Заявление 

Законно основание
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията

Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е т кмета на Община Павел баня в регулация . Общински съвет за разрешаване изработване на ПУП с цел промяна предназначението.. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи
– Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж (копие);
– Предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и 5 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;
– Заповед (Решение на Общински съвет) за изработване или изменение на проект за ПУП;
– Скица, заверена от експлоатационните дружества;
– Проект за ПУП;
– Схеми за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (когато обектът е извън регулация);
– Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.

Срок: 140 дни

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня.

IV. Такса:
Съгласно .29г,ал.,3т.1 т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
За съгласуване на проекти за подробни  устройствени планове от Общински експертен съвет по устройство на територията:

1. Разглеждане и изготвяне на становища по проекти ПТКП и градоустройствени проекти в ОЕСУТ
– до 3 ПИ – 50 лв.
– от 3 ПИ до 3 квартала – 80 лв.

2. Процедиране на градоустройствена разработка:
– без обявление в Държавен вестник – 30.00лв.
– с обявление в Държавен вестник – 50.00лв