Разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП)

Формуляри
Заявление 

Законно основание
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията

Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП).

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е кмета на Община Павел баня  в регулация . Общински съвет за разрешаване изработване на ПУП с цел промяна предназначението. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи
– Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване право на строеж (копие);
– Предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от ЗУТ;
– Скица – предложение;
– Техническо задание;
– Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.

Срок: 60 дни

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня, Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня.

IV. Такса:
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня, таксата е
–  до 3 ПИ – 30,00 лв.
–  над 3 ПИ – 50,00 лв.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.