Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Формуляри
Заявление

Законно основание
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията

Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Павел баня длъжностно лице от дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи
– Оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;
– Документ за собственост или за учредено право на строеж (копие);
– Удостоверение за наследници (копие) – при наследствен имот;
– Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
– Документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише деловодство
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към Гл.експерт Устройство на територията”, който я резолира за Гл. специалист „Устройство на територията“.

IV. Такси
Съгласно чл. 26, т.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня, за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 3.00 лв.