Издаване на Удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ

Формуляри
Заявление

Законно основание
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията

Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи
– копие от решение на общ. служба “земеделие и гори”;
– копие от актуално удостоверение за наследници
– Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
– други документи
– Документ за платена такса.

Срок: Обикновенна услуга – до 14 работни дни;

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава) в сградата на община Павел баня, Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на община Павел баня.

IV. Такса:
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновена услуга – 20,00 лв за удостоверение
10.00лв- за скица нерезделна част.