Издаване на Удостоверение за търпимост на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ

Формуляри
Заявление

Законно основание
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията

Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение за търпимост на основание § 127, ал.1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи
– Документ за собственост – нотариален акт или договор за учредено право на строеж /копие/;
– Удостоверение за наследници /копие/;
– Скица на имота /копие/;
– Скица от Агенцията по кадастър – за имоти находящи се в гр. Павел баня;
– Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
– Документ за платена такса.

Срок:
Обикновенна услуга – до 7 работни дни;
Бърза услуга – в рамките на 1 работен ден;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението.

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на община Павел баня.

IV. Такса:
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновена услуга – 20,00 лв.;
Бърза услуга -40.00лв
Експресна услуга -60.00лв.
Бърза услуга – в рамките на един работен ден се заплаща удвоена такса;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер .