Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж

Формуляри
Заявление

Законно основание
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
чл.181, ал.2 от Законa за устройство на територията
Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е  длъжностно лице Главен архитект на Община Павел баня. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи
– Документ за собственост /копие/;
– Разрешение за строеж /копие/;
– Част „Архитектурна“ от проекта;
– Удостоверение за наследници /при необходимост/;
– Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
– Протокол обр.14 за приемане на конструкцията

Срок: 14 дни

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към Главния архитект на Община Павел баня.

IV. Такси
Таксата за издаване на удостоверение за установяване степен на завършеност на строеж е 20,00 лв.
Бърза услуга – в рамките на един работен ден се заплаща удвоена такса;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер;