Издаване на Скица на ЕДИН недвижим имот

Формуляри
Заявление 

Законно основание
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията

Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица на недвижим имот

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Павел баня длъжностно лице от дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи:
– Документ за собственост – нотариален акт, договор за учредено право на строеж (копие);
– Удостоверение за наследници (копие) – при необходимост;
– Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
– Документ за уредени придаваеми части – при необходимост;
– Други документи
– Документ за платена такса.

Срок:
Обикновена услуга – до 7 работни дни;
Бърза услуга – в рамките на 1 работен ден ;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението.

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към Гл.експерт Устройство на територията/Гл.архитект, който я резолира за Гл. специалист „Устройство на територията“.

IV. Такси
Съгласно чл. 26, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновена услуга – Формат А4 – 10 лв ;
Формат А3 – 20 лв;
По голям формат – 50 лв;

Бърза услуга – в рамките на един работен ден се заплаща удвоена такса;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер;