Издаване на Скица – виза за проучване и проектиране

Формуляри
Заявление (ИЗТЕГЛИ!)

Законно основание
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията чл.140

Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица – виза за проучване и проектиране.

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи
– Документ за собственост: нотариален акт или договор за учредено право на строеж (копие);
– Удостоверение за наследници (копие) – при наследствен имот;
– Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
– Оригинална скица на имота (ако скицата е издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора);
– Документ за платена такса.

Срок: Услуга – 14 работни дни съгласно ЗУТ;

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня.

IV. Такса:
Съгласно чл. 26, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновенна услуга       – Формат А4 – 15,00 лв.;
– Формат А3 – 30,00 лв;
– по- голям формат – 60,00 лв;