Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

Формуляри
Заявление

Законно основание
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията

Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за допълване (поправка) на одобрен кадастрален план.

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е кмета на Община Павел баня, Главен експерт Устройство на територията. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи
– Документ за собственост – копие (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
– Проект на исканото изменение, изготвен от лицензиран изпълнител (геодезист) в цифров (CD) и графичен вид;
– Документи по чл. 58, ал. 3 от Наредба 3/2005 г. в необходимия обем по исканото изменение.

Срок: 60 дни

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня/Гл.експерт устройство на територията.

IV. Такса:
няма