Заплащането на местните данъци и такси по банков път  се извършва по сметка на Община Павел баня с IBAN номер:

BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10

В БАНКА „ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” КЛОН КАЗАНЛЪК

BIC UNCRBGSF

 

по следните видове код за плащане:

44 14 00 ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 21 00 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 22 00 ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
44 23 00 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 24 00 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 25 00 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
44 28 00 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 34 00 ДРУГИ ДАНЪЦИ/пътен данък/
44 65 00 ГЛОБИ
44 80 01 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ -МДТ
44 80 07 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ -МДТ