АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Павел баня можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Павел баня, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес
  • Чрез системата за сигурно електронно връчване– изисква се наличие на предварителна регистрация.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касите в звено „Местни данъци и такси“ /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/

По банков път: Банкова сметка: BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10

 Код за вид плащане: 44 80 07

Чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

– Официален адрес на електронната поща на Община Павел баня, на която може да изпратите електронни документи:delovodstvo@pavelbanya.bg, mdt@pavelbanya.bg

– Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: mayor@pavelbanya.bg

 

 

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци