Удължава се срокът за подаване на заявления за екип за управление на проект в Павел баня

Във връзка с изпълнение на Договор № BG-RRP-11.010-0023-C01 по Процедура BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ срокът за подаване на заявления за сформиране на екип за управление на проекта е удължен до 31.05.2024 година. Членовете на екипа ще бъдат назначавани на трудов договор почасово. Изискванията са обявени на сайта на община Павел баня – pavelbanya.bg в раздел „Информация”, подраздел „Програми и проекти, процедура за набиране на кандидати за екип за управление на проекта”.