ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ
1. Атанас Стойнов Пъдев –  МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  Общински съветник Вижте тук
2. Атанас Томов Сомов  – ПП „ГЕРБ“   Общински съветник Вижте тук
3. Шехри Ремзи Халид – ДПС Общински съветник Вижте тук
4. Гюнай Месут Бекир – ДПС Общински съветник Вижте тук
5. Дженал Ниази Топалова  – ДПС Общински съветник Вижте тук
6. Ерай Назиф Мехмед  – ДПС Общински съветник Вижте тук
7. Зейнел Фаик Селяйдин  – ДПС Общински съветник Вижте тук
8. Кръстьо Рачев Захариев – ПП „ГЕРБ“   Общински съветник Вижте тук
9. Марина Дечева Захариева –  МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Общински съветник Вижте тук
10. Милена Иванова Паунова   – ПП „ГЕРБ“   Председател ОбС Вижте тук
11. Николай Величков Марков  – ПП „ВМРО – БНД“  Общински съветник Вижте тук
12. Райко Николаев Колев –  МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Общински съветник Вижте тук
13. Реджеп Юсеинов Реджебов – ДПС Общински съветник Вижте тук
14. Станимир Христов Радевски  – ПП „ВМРО – БНД“  Общински съветник Вижте тук
15. Сунай Юсеин Юсеин – ДПС Общински съветник Вижте тук
16. Хълмие Смаил Смаил  – ДПС Общински съветник Вижте тук
17. Айгюн Радванов Хаджиисмаилов  – ДПС Общински съветник Вижте тук
КМЕТОВЕ, ЗАМ.КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ
1. Иса Емин Бесоолу Кмет на Община Павел баня Вижте тук
2. Йордана Ненова Енева Зам.кмет на Община П.баня Вижте тук
3. Милена Милкова Кавръкова Зам.кмет на Община П.баня Вижте тук
4. Шендоан Ремзи Халит Зам.кмет на Община П.баня Вижте тук
5. Димитър Ганчев Димитров Кмет на с.Долно Сахране Вижте тук
6. Милена Дружемирова Тисова Кмет на с.Габарево Вижте тук
7. Ахмед Ибрям Ходжа Кмет на с.Търничене Вижте тук
8. Ахмед Юсеин Сюли Кмет на с.Скобелево Вижте тук
9. Недялко Петков Кмет на с.Асен Вижте тук
10. Мудард Касим Моллаахмед Кмет на с.Манолово Вижте тук
11. Янко Христов Янков Кмет на с.Горно Сахране Вижте тук
12. Цвятко Балабуров Кмет на с.Тъжа Вижте тук
13. Гюнай Мехмед Кмет на с.Осетеново Вижте тук
14. Ганчо Петков Кметски наместник на с. Турия Вижте тук
ЗАБЕЛЕЖКА: Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията  и за отнемане на незаконно придобито имуществ на служителите от Общинска администрация са подадени пред органа по назначаване. Достъпа до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Вх.№ ИМЕ И ФАМИЛИЯ  ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ
1 Йордана Енева Заместник Кмет Вижте тук
2 Милена Паунова Заместник Кмет Вижте тук
3 Шендоан Халит Заместник Кмет Вижте тук
4 Красимира Кънчева Секретар На Община Вижте тук
5 Петя Георгиева Гл. Архитект Вижте тук
6 Кирил Христов Гл. Инженер Вижте тук
7 Стефан Ненов Секретар На Мкбппмн Вижте тук
8 Цанка Христова Директор Дирекция Вижте тук
9 Мария Радева Началник Отдел Вижте тук
10 Мима Бобева Началник Отдел И Гл. Счетоводител Вижте тук
11 Николай Гоцков Гл. Експерт Вижте тук
12 Иванка Тодорова Гл. Експерт Вижте тук
13 Теодора Увалиева Гл. Експерт Вижте тук
14 Иванка Кисьова Гл. Експерт Вижте тук
15 Ахмед Ибиш Гл. Експерт Вижте тук
16 Тинка Начева Гл. Специалист Вижте тук
17 Несрин Бакалова Гл. Специалист Вижте тук
18 Красимира Маркова Гл. Специалист Вижте тук
19 Станислава Кирилова Гл. Специалист Вижте тук
20 Диана Иванова Гл. Специалист Вижте тук
21 Йоанна Иванова Гл. Специалист Вижте тук
22 Тодор Чолпанов Гл. Специалист Вижте тук
23 Мария Нанева Гл. Специалист Вижте тук
24 Йовка Шуменова Гл. Специалист Вижте тук
25 Мария Манчева Гл. Специалист Вижте тук
26 Дечко Митев Гл. Специалист Вижте тук
27 Даниела Русева Ст. Счеоводител Вижте тук
28 Кольо Колев Ст. Счеоводител Вижте тук
29 Павлина Симеонова Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
30 Веселина Василева Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
31 Ангелина Вълкова Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
32 Елена Дойчева Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
33 Петя Пенчева Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
34 Веселина Недялкова Вътрешен Одитор Вижте тук
35 Соня Узунова Ръководител Дейност Вижте тук
36 Росица Лалева Ръководител Дейност Вижте тук
37 Таня Иванова Ръководител Дейност Вижте тук
38 Мария Чолпанова Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
39 Назифе Моллабекир Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
40 Йорданка Цвяткова Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
41 Мариета Дончева Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
42 Лилия Петкова Ст. Счет. И Фин. Контрольор Вижте тук
43 Светла Божанова Гл. Специалист Вижте тук
44 Маргарита Кацарска Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
45 Мариана Бечева Ст. Специалист „Ао“ Вижте тук
ЗАБЕЛЕЖКА: Декларациите на служителите от община Павел баня са подадени пред органа по назначаване и достъпа до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.