Наемите на общинската собственост в Павел баня – платени в срок и с добра доходност

Близо 80 000 лв. са постъпили в общинската хазна през 2023 г. от отдаването под наем на общински имоти. Няма несъбрани наеми. Данните за получените приходи, макар и неголеми в сравнение с Бюджета на Община Павел баня, който през 2024 година се очертава да бъде 30 000 000 лева,  показват, че общинската собственост се управлява законосъобразно и в полза на икономическия растеж на общината.

Приходите от наем за пасища и мери са в размер на 44 540 лв., а тези от наем на общински полски пътища – 34 700 лв. Това показват данните от отчета за управление на общинската собственост в Павел баня, който е внесен за разглеждане в Общинския съвет.

През изминалата 2023 г. са проведени 32 тръжни процедури и са сключени 32 договора за отдаване под наем на общинско имущество. Общо сключените договори за наем в първия мандат на кмета Иса Бесоолу са 61.

Данните показват още, че приходите от продажба на общинска собственост за изминалата година възлизат на 207 770 лева. Това са постъпления в общинската хазна от продажба на имущество, от отстъпено право на строеж, от имоти в кв. „Кърът”, които са общинска собственост.

Продължава и актуването на общинската собственост, като досега са съставени и вписани 4 900 акта за такава.