Начини за подаване на искане за извършване на административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Идентифицираните предизвикателства, пред които е изправена общинска администрация налагат цялостна промяна по начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на община Павел баня са насочени към опростяване и рационализиране на административните процедури и въвеждане на интегрирани административни услуги. Община Павел баня тръгва към последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 3 етапа в периода 2014-2018 г.
По време на първия етап – 2014-2015 г. ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, чиито образци са оповестени на сайта на общината и ще се извършват без изискване на допълнителни документи.
Подаването на искането за извършване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:
1. Чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес: delovodstvo@pavelbanya.bg  esgraon@pavelbanya.bg или на www.pavelbanya.bg
2. Чрез изпращане на попълнения образец чрез пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в центъра за административно обслужване на общината.
След заплатена цена на услугата – по банков път или в брой в центъра за административно обслужване, съответната административна услуга (издаване на документ) на първия етап от въвеждането на комплексно административно обслужване, гражданите може да получат на точно посочен от тях адрес чрез куриер или по пощата, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и друга административната услуга намираща израз в получаване на документ от изброените по засега  по долу  услуги, се получава в центъра за административно обслужване на общината.
С I етап от въвеждането на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги извършвани от община Павел баня да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на общината.
Изпълнението дава възможност на първо време описаните по долу услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по пощата или чрез куриер.
СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПОГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
УВАЖАЕМИ  КЛИЕНТИ,
УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ АО, ГРАО и ТО“.
За контакт – тел. 04361 22 63
ЗАЯВЯВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗВЪРШИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
  • Гишета за административно обслужване – бул. „Освобождение“ № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване;
·         По пощата – на адрес ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 6155 гр. Павел баня, ул.“Освобождение“ № 15;
  • в кметствата на територията на община Павел баня, с работно време
от понеделник до петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч..
·         по факс – 04361 20 94
·         по e-mail на delovodstvo @pavelbanya.bg, esgraon@pavelbanya.bg или на www.pavelbanya.bg
В Интернет – страницата на общината www.pavelbanya.bg са публикувани подробни
списъци с услуги, необходимите образци и информация за всяка услуга,дължимите такси, сроковете за извършване на всяка услуга,  както и електронна пощенска кутия, в която можете да изразите мнението си, както и да направите предложение за подобряване на обслужването.
При неудовлетвореност от обслужването можете да подадете писмена жалба в деловодството.
ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ:
·         Заявителите на услуги се легитимират с валиден документ за самоличност.
·         Правоимащо лице по отношение на услугите по гражданско състояние във връзка с чл. 88а и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, чл. 129 от Семейния кодекс, чл. 3 и чл .4 от Закона за лицата и семейството, чл.36, чл.36а и чл. 36б от Закона за защита на личните данни и чл. 5 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, е:
– лицето, за което се отнася документа;
– законните представители на малолетното лице (ненавършило 14 години);
– непълнолетното лице (навършило 14 г. до навършване на 18г.) заедно със своите законни представители;
– настойниците или попечителите на лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение
– законните наследници на починалите лица;
– трети лица – въз основа на закон или акт на съдебната власт;
– държавни органи и институции – съобразно законоустановените им правомощия;
– български и чуждестранни юридически лица – въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение от Комисията за защита на личните данни.
В допустимите от закона случаи правоимащото лице може да се представлява от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Когато пълномощното се изготвя в чужбина, то се заверява въз основа на валиден български документ за самоличност в българско дипломатическо представителство,а в случаите, когато пълномощното е нотариално заверено от чуждестранните власти, следва да се снабди с апостил, да се преведе от лицензиран преводач и завери в консулската служба на МВнР или българското посолство.
·         Готовите документи могат да бъдат получени:
ü На гишета за административно обслужване – бул. „Освобождение“ № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване;
ü По пощата с обратна разписка – на точен адрес предоставен от Вас;
ü в кметствата на територията на община Павел баня.
ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ МОЖЕТЕ ДА ПЛАТИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
  • Гишета за плащане на данъци и такси – бул. „Освобождение“ № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 08.00 – 17.00 ч. без прекъсване;
·         По сметка:
„ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” КЛОН КАЗАНЛЪК  
IBAN BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10
BIC UNCRBGSF
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07
ВИД ДОКУМЕНТ – 9 други
•     в кметствата на територията на община Павел баня.
НИЕ ОТГОВАРЯМЕ НА ВАШИТЕ ПОТРЕБНОСТИ, КАТО:
ü Получавате документ, издаден на хартиен носител, удостоверяващ данни, съдържащи се в регистрите за гражданско състояние, в срок до 7 дни. Когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.
ü Ангажираме се постоянно да подобряваме достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.
УСЛУГИТЕ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА:

·         Закон за гражданска регистрация

·         Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа но Регистъра за населението

·         Наредба РД-02-20-9 от 21. 05. 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

·         Административно процесуален кодекс /АПК/

·         Семеен кодекс /СК/

·         Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/

·         Кодекс за МЧП /КМЧП/

·         Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, съгласно чл.9 от ЗМДТ на Община Павел баня.

Начини за подаване на искане за извършване на административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Идентифицираните предизвикателства, пред които е изправена общинска администрация налагат цялостна промяна по начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на община Павел баня са насочени към опростяване и рационализиране на административните процедури и въвеждане на интегрирани административни услуги. Община Павел баня тръгва към последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 3 етапа в периода 2014-2018 г.
По време на първия етап – 2014-2015 г. ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, чиито образци са оповестени на сайта на общината и ще се извършват без изискване на допълнителни документи.
Подаването на искането за извършване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:
1. Чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес: delovodstvo@pavelbanya.bg  esgraon@pavelbanya.bg или на www.pavelbanya.bg
2. Чрез изпращане на попълнения образец чрез пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в центъра за административно обслужване на общината.
След заплатена цена на услугата – по банков път или в брой в центъра за административно обслужване, съответната административна услуга (издаване на документ) на първия етап от въвеждането на комплексно административно обслужване, гражданите може да получат на точно посочен от тях адрес чрез куриер или по пощата, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и друга административната услуга намираща израз в получаване на документ от изброените по засега  по долу  услуги, се получава в центъра за административно обслужване на общината.
С I етап от въвеждането на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги извършвани от община Павел баня да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на общината.
Изпълнението дава възможност на първо време описаните по долу услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по пощата или чрез куриер.