Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Архив Обяви » - Получена обява от А1
Posted by SB on 2018/7/4 8:53:26 (1368 reads )
ОБЯВА
От „ А1 България ЕАД гр. София
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
УВЕДОМЯВАМЕ
Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz SZR0047.A004 Наим, находяща се в с. Александрово, общ. Павел баня, УПИ XIV-801, кв. 82
Обектът не е в близост и не засяга защитени територии.
При неговото преустройство и експлоатация не се използват природни ресурси и химични вещества, не се отделят вредни емисии във въздуха и не се генерират отпадъци.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Павел баня или в РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина “ 2.

Архив Обяви » - Заповед № РД 10 - 209 /22.06.2018г.
Posted by SB on 2018/6/25 14:15:22 (1554 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
З А П О В Е Д
 
№ РД 10 - 209 /22.06.2018г.
            
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 4, ал.4 от НАРЕДБА № 8121з-968/ 10.12.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с чл. 8 от ЗОСИ за определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания. 
О Б Я В Я В А М
Настъпването на етап „восъчна зрялост” на посевите есенници на територията на Община Павел баня.
 
Н А Р Е Ж Д А М
            
      Кметовете и кметските наместници:
      1.Да контролират спазването на изискванията на наредба № 8121з – 968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите; да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища.
      3.Да поддържат списъците на гасаческите групи за 2018 г. за гасене на пожари в земеделските и горските територии в актуално състояние.
     4.Да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари.
     Земеделските производители извършващи дейности в земеделските земи:
     1.Да спазват разпоредбите на наредба № 8121з – 968 /10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
      3.Забранявам паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Милена Паунова – зам.- кмет на Община Павел баня.
     Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, кметовете и кметските наместници и на обществеността. Да се постави на информационните табла в сградите на общината и на кметствата. Да се публикува на интернет страницата на Община Павел баня.
 
  
     СТАНИМИР РАДЕВСКИ п./ не се чете/ печат
               Кмет на Община Павел баня               

Архив Обяви » Съобщение за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2018/6/8 11:50:13 (611 reads )
Съобщение за инвестиционно намерение

Архив Обяви » - Окончателно разпределение на пасищата за 2018
Posted by SB on 2018/6/1 16:16:38 (2265 reads )
Окончателен протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за 2018г.

Архив Обяви » - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2018/5/14 16:30:13 (1430 reads )

Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2018/3/26 10:43:24 (1019 reads )
Обявление за инвестиционно предложение от 26.03.2018г.

Архив Обяви » - Отчет на Програмата за енергийна ефективност
Posted by SB on 2018/3/2 12:31:53 (3045 reads )
Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2017г.

Архив Обяви » - Подаване декларации за облагане с туристически данък
Posted by SB on 2018/1/17 10:47:00 (2665 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-----------------------------------------------------------------------------------------                                    ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ КАТЕГОРИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
 
 
Относно: задължения по чл. 60 и чл.61р, ал. 5 от ЗМДТ и Наредбата на Общински съвет Павел баня за определяне размера на местните данъци
 
Съгласно чл. 59 от приетата с решение на ОбС Павел баня Наредба за определяне размера на местните данъци е необходимо в срок до 30.01.2018 година да подадете в община Павел баня «Декларация за облагане с туристически данък за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 година по образец.
Размерът на дължимия данък е определен в чл. 60 от същата наредба
В срок до 31.01.2018 година на основание чл. 53 от Наредбата за определяне размера на местните данъци лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Размерът на дължимия данък е определен в Приложение № 2 на същата наредба.
Туристически обекти, които през 2018 година няма да предоставят услуги в категоризираните обекти следва да подадат в срок 31.01.2018 година заявление за временно спиране действието на удостоверението за категоризация в свободен текст по чл. 136 ал. 1 от Закона за туризма. (Съгласно чл. 136, ал. 3 този срок не може да бъде по дълъг от 6 месеца.) или заявление за прекратяване на категоризацията на основание чл. 137, ал. 1 точка 2 от Закона за туризма. Само лицата с прекратена категоризация не дължат патентен данък.

Архив Обяви » - Заповед на кмета относно птичи грип
Posted by SB on 2017/11/9 14:07:45 (4064 reads )

Заповед на кмета относно птичи грип


Архив Обяви » - Съобщение от 09.11.2017г.
Posted by SB on 2017/11/9 14:04:56 (1426 reads )
Съобщение от 09.11.2017г.

Архив Обяви » - Заповед зимна обстановка 2017/2018г.
Posted by SB on 2017/10/31 10:55:11 (4024 reads )
Заповед РД 10-245/26.10.2017г.

Архив Обяви » - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2017/9/20 10:34:43 (521 reads )
За издаване разрешително за водовземане...

Архив Обяви » - Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективно
Posted by SB on 2017/8/16 13:46:12 (1400 reads )

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност


Архив Обяви » -Информация за изпълнение на ОПНИЕВИБГ на общината
Posted by SB on 2017/8/16 13:42:23 (1504 reads )

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Павел баня


Архив Обяви » Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2017/8/8 13:54:20 (562 reads )
Съобщение за публично обявяване

Архив Обяви » - В и К предупреждава за намален дебит на водата
Posted by SB on 2017/6/30 12:13:07 (869 reads )

Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/6/19 15:04:32 (626 reads )
 
О Б Я В А
 
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията н реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., нзм. и доп.),
„Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, гр. София , област София, община Столична, район Младост, ж.к ‘’Младост”4, Бизнес парк „София”, сграда 6,
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение:
За изграждане на базова станция № 6366 се предвижда монтаж на нови антени на съществуваща стоманена решетъчна конструкция - кула , за монтаж на оборудване и шкафове за оборудване за външен монтаж, монтирани в близост до нея
                                                     Местоположение:
 
ПИ 850034 , с. Турия, община Павел баня, местност “Кисева поляна”.
 
Лице за контакт: Валерия Руменова Щилиянова — пълномощник Телефон: +359 890219145 Адрес: гр. София , жк. Дървеница, бл.19, вх.В, ет.7. ап.106
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Стара Загора Стара Загора 6000,

ул. "Стара планина" № 2 , riew.gov.bg


Архив Обяви » - Информация за производството на формалин в "Кастамону"
Posted by SB on 2017/6/7 14:59:45 (682 reads )

Информация за производството на формалин в  "Кастамону България" АД

Подробни данни за формалина


Архив Обяви » - Информация за предвидени мерки за защита от аварии
Posted by SB on 2017/5/31 15:40:14 (592 reads )
Информация за предвидени мерки за защита от аварии

Архив Обяви » - График за провеждане на Дезинсекция против комари
Posted by SB on 2017/5/29 15:19:20 (604 reads )
График за провеждане на Дезинсекция против комари в община Павел Баня 2017 г.
 
05.06.2017 - гр.ПавелБаня,с.Турия,с.Виден-38 000 м2
 
07.06.2017 - с.Осетеново, с.Манолово, с. Александрово, с.Тъжа, с.Търничене - 35 000 м2
 
08.06.2017 - с.Гъбарево, с.Асен, с.Скобелево, с.Горно съхране, с.Долно Съхране - 27 000 м2


Архив Обяви » Обява
Posted by SB on 2017/5/22 8:46:26 (637 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДО
ДИРЕКТОРА НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
ПЛОВДИВ – 4000
ул. „ЯНКО САКЪЗОВ” № 35
 
 
ОТНОСНО: ПОЛУЧЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
НА ВАШ: ПВ – 291/ 2016/24.03.2017
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ,
 
Уведомяваме Ви, че полученото съобщение за публично обявяване е публикувано на интернет страницата на Община Павел баня и обявено на таблото за съобщения на общината на адрес: Павел баня , ул. „Освобождение” № 15, на 29.03.2017г. 
 
 
 
 
 
 
           
              СТАНИМИР РАДЕВСКИ
               Кмет на Община Павел баня          
               АИ/СПЗ

Архив Обяви » - Обява за получено съобщение за водовземане
Posted by SB on 2017/5/22 8:43:03 (664 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
 
О Б Я В А
 
 
На основание чл. 62, ал. 3 от Закона за водите Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня за получено
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
За открита процедура за издаване на РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ на обект „Овощна градина в имот № 026 011 в землището на с. Търничени.
 
ВЪЗРАЖЕНИЯ
 
срещу издаване на разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл. 64, ал. 1 т. 2 и 3 от Закона за водите, могат да се изпращат в 14- дневен срок от датата на обявяване на адрес:
 
гр. Пловдив – 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35      Басейнова дирекция – източно- беломорски район.
 
 
 
Дата на обявяването: 19.05.2017г.
 

Архив Обяви » - Разпределение на пасища, мери и ливади
Posted by SB on 2017/5/16 10:38:55 (616 reads )
Разпределение на пасища, мери и ливади

Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/4/25 10:37:02 (605 reads )
 
 
О Б Я В А
 
до заинтересованите лица и общественост
 
 
На основание чл. 6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл.изм. и доп.ДВ, бр.12/ 2016 г.)
 
„РОУЗ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
с.Манолово, ул.„Цар Борис III“ № 30, общ.Павел баня
 
съобщава
на засегнатото население, че е изготвена информация по Приложение 2 към чл.6 от същата Наредба за инвестиционно предложение:             
„Отглеждане на съществуващи биосертифицирани трайни насаждения маслодайна роза и лавандула, и създаване на нови биосертифицирани площи с едногодишни и многогодишни етерично-маслени култури“, в землището на с.Виден, община Павел баня, област Стара Загора
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. “Стара планина” № 2.
 
 
Приложение:
 1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Архив Обяви » - Съобщения за публично обявяване
Posted by SB on 2017/3/29 15:00:03 (698 reads )
Съобщения за публично обявяване

Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/2/24 12:06:43 (657 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „РОУЗ – ТРЕЙДИНГ” ЕООД  относно инвестиционно предложение „Отглеждане на съществуващи биосертифицирани трайни насаждения маслодайна роза и лавандула и създаване на нови биосертифицирани площи с едногодишни и многогодишни етерично-маслени култури” в землището на с. Виден, ЕКАТТЕ 10954, община Павел баня, област Стара Загора.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 24.02.2017г.
 

Архив Обяви » - Обява за получено становище по екологична оценка
Posted by SB on 2017/2/16 14:46:00 (733 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на екологична  оценка
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено становище по екологична оценка № 1 – 1/ 2017 г. за Общ устройствен план на община Павел баня
Информация за становището е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 9 на общинска администрация Павел баня.
Възражения, становища, мнения се приемат в 30-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 16.02.2017г.

Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/2/6 17:02:00 (700 reads )

Уведомление от "Кастамону - България" АД с. Горно Сахране


Архив Обяви » - Обявления за инвестиционни намерения
Posted by SB on 2017/2/6 16:54:00 (708 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от Димитър Лалев Райчев    относно инвестиционно предложение „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план с цел израждане на автокомплекс за продажба на автомобили втора употреба, монтаж и демонтаж на гуми, автомивка и пътна помощ” в имот № 024 074 в местността „Гердеме”, нива с площ 1000 кв. м.в землището на с.Габарево, община Павел баня, област Стара Загора.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 06.02.2017г.
 
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от Метин Емир относно инвестиционно предложение „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план с цел промяна на предназначението на поземления имот от земеделска в урбанизирана-жилищна за строителство на жилищна сграда” в имот № 037 006 в местността „Под мерата”, нива с площ 3500кв. м. в землището на с.Асен, община Павел баня, област Стара Загора.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 06.02.2017г.
 
 
 

Архив Обяви » - Уведомления за инвестиционни предложения
Posted by SB on 2017/1/6 10:21:00 (835 reads )

Бригада ЕООД - 06.01.2017

- -Бригада ЕООД- 06.01.2017

Биоформ ООД- 06.01.2017

Младен Демиров- 09.01.2017

Севдие Хаджиева- 09.01.2017


« Предишна[1] 2 3 4 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори