Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Архив Обяви » - Важно за пчеларите: Ще се извърши пръскане на 02 и 03.09.
Posted by SB on 2019/8/30 16:17:19 (219 reads )
Съобщение
 
Община Павел баня съобщава,
че на 02.09.2019 и 03.09.2019
ще се извърши дезакаризация – пръскане
против кърлежи в град Павел баня
с инсектицид Тализма ЕК,
което ще е за сметка на общинския бюджет
„Собствени приходи“
 
 
 
Предупреждава пчеларите в тези дни да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
Телефони за връзка в случай на спешност
Национален токсикологичен информационен център: Клиника по токсикология, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - 02 9154 409
Национален номер – 112
 
От Общината

Архив Обяви » - Важно за пчеларите: Ще се извърши пръскане на 23.08.
Posted by SB on 2019/8/20 10:06:32 (260 reads )
 Съобщение
 
Община Павел баня съобщава,
че на 23.08.2019 от 20:00 ч. до 22:30 ч.
в град Павел баня – в градския парк и по поречието на р.Тунджа,
ще се извърши дезинсекция – пръскане против комари с биоцид „Тализма УЛ“ , което ще е за сметка на общинския бюджет „Собствени приходи“
 
 
Предупреждава пчеларите в този ден да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
От Общината

Архив Обяви » - Обявление от Общинска служба Земеделие
Posted by SB on 2019/8/1 16:14:57 (430 reads )
Обявление от Общинска служба Земеделие

Архив Обяви » - Важно за пчеларите: ще се извърши пръскане на 01.08.
Posted by SB on 2019/7/30 18:23:27 (154 reads )
 
Съобщение
 
 
Община Павел баня съобщава,
че на 01.08.2019 от 20 ч.до 22:30 ч.
в град Павел баня – в градския парк и по поречието на р.Тунджа,
ще се извърши дезинсекция – пръскане против комари с биоцид „Тализма УЛ“ , което ще е за сметка на общинския бюджет „Собствени приходи“
 
 
Предупреждава пчеларите в този ден да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
 
От Общината

Архив Обяви » - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Posted by SB on 2019/7/26 16:45:29 (531 reads )
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
В община Павел баня постъпи писмо с рег. № ЗГЕ-20-34/ 25.07.2019 г. от Областния управител на област Стара Загора, по повод указания от Директора на Областна агенция по безопасност на храните - Стара Загора, относно усложнената епизоотична обстановка във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора.
В тази връзка ОДБХ – Стара Загора ще изготви график за извършване на проверки по населените места в обекти „заден двор“, които ще започнат от 05.08.2019 г., като приоритет ще са населените места в радиус от 20 км около големите индустриални ферми.
При проверките, ако се установят животни – свине, които не са идентифицирани и въведени в информационната система ВетИС на БАБХ, ще бъдат предприети принудителни административни мерки, съгласно чл.139а, във връзка с чл.139, ал.1, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно парична санкция, умъртвяване на животните на място и обезвреждане в обекти, регистрирани по този закон.
В период от 10 дни до започване на проверките, собствениците, които считат, че не отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, могат да изколят животните за лична консумация.
 
Община Павел баня

Архив Обяви » - Ще се пръска с хербициди около ЖП линиите
Posted by SB on 2019/5/16 17:59:19 (906 reads )
Ще се пръска с хербициди около ЖП линиите

Архив Обяви » - Ще пръскат с пестициди около ЖП линиите
Posted by SB on 2019/5/10 13:56:12 (140 reads )

Уведомление и график за пръскането посока Пловдив

Уведомление и график за пръскането посока Стара Загора


Архив Обяви » - Съобщение за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/4/16 14:56:33 (104 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „ПРО“ ЕАД относно инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи – футболно игрище и прилежащи терени“ в ПИ с идентификатор 55021.501.571 в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
 
 
Дата на обявяването: 16.04.2019г.
 
             
                         

Архив Обяви » - Обява за инвестиционно предложение Кастамону
Posted by SB on 2019/4/9 9:22:00 (428 reads )
Обява за инвестиционно предложение Кастамону

Архив Обяви » - Обява за ивестиционно предложение с. Турия
Posted by SB on 2019/4/9 9:16:52 (439 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за това ,че Община Павел баня има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на нови и укрепване на съществуващи подпорни стени, в участъци от о.т.105 до о.т.111, и от о.т.135 до о.т. 138, по регулационния план на с.Турия, общ. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
 
 
Дата на обявяването: 08.04.2019г.
 
             
                         

Архив Обяви » -Обява за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/4/9 9:15:13 (529 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от Ганка Добрева Йотова    относно инвестиционно предложение за изграждане на „Работилница за производство на бира /промяна предназначението на гараж и пристройка/ в УПИ XIV-474, кв.80 по плана на село Горно Сахране, общ. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 08.04.2019г.
 
             
                         

Архив Обяви » - Ще се извърши пръскане срещу кърлежи
Posted by SB on 2019/4/2 9:48:12 (841 reads )
Съобщение
 
Община Павел баня съобщава ,че на
03.04.2019 и 04.04.2019 ще се извърши дезакаризация – пръскане против кърлежи на територията на Община Павел баня с инсектицид АЙКЪН 10 КС
 
03.04.2019 г. – Осетеново, Манолово, Александрово, Тъжа, Търничени, Габарево
04.04.2019 г. – Павел баня, Турия, Виден, Горно Сахране, Долно Сахране, Асен, Скобелево
 
Предупреждава пчеларите в тези дни да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
Телефони за връзка в случай на спешност
Национален токсикологичен информационен център: Клиника по токсикология, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - 02 9154 409
Национален номер – 112
 
От Общината

Архив Обяви » - Покана за разяснителна среща със "СИТИГАЗ БЪЛРГАРИЯ"
Posted by SB on 2019/3/21 18:36:58 (712 reads )
 П О К А Н А
 
Община Павел баня кани всички заинтересовани от газифицирането на града
на разяснителна среща със „СИТИГАЗ БЪЛРГАРИЯ” ЕАД
на 26 март 2019г. от 17.00 ч. в зала „Младост” на читалището.
 
СТАНИМИР РАДЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Архив Обяви » Съобщение преценка за извършване на ОВОС
Posted by SB on 2019/3/13 13:38:03 (502 reads )
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), компания „Амева юръп“ АД съобщава, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е налична и на разположение. Инвестиционното предложение съставлява „Изграждане на два броя тръбни кладенци за черпене на подземни води за нуждите на обект – Цех за зеленчукови консерви на територията на Бивш Бригадирски Лагер, гр.Павел баня“. Кладенците ще са разположени на територията на имот №55021.149.435, местност „До Селото“, по действащия подробен устройствен план на гр. Павел баня, обл. Стара Загора. Информацията е достъпна в:
В информационния център на фирма “амева юръп“ аД –   Град Павел баня, Бивш Бригадирски Лагер, Цех за зеленчукови консерви, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
В сградата на Община Павел баня, град Павел баня, 6155, ул. „Освобождение“ №15, от 9:00 ч. до 17:00 ч.
В сградата на РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА, град Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" №2, в приемното време на инспекцията, 9:00 ч. до 17:00 ч.
        Писмени становища и мнения се приемат на горепосочения адрес на амева юръп ад -  Град Павел баня, Бивш Бригадирски Лагер, Цех за зеленчукови консерви.
Лице за контакт (представител на компанията) – Христина Балтова,
тел.0879 044 700, e-mail: hbaltova@abv.bg
 
 
 
 

Архив Обяви » - Отчет за изпълн. на Програмата за енерг. ефект. за 2018г.
Posted by SB on 2019/2/28 15:17:19 (1616 reads )
Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2018г.

Архив Обяви » -Покана до членовете на Консултативния съвет по туризъм
Posted by SB on 2019/1/10 14:16:49 (1440 reads )
Покана

Архив Обяви » - Въвежда се платено паркиране в центъра на града
Posted by SB on 2018/11/27 16:01:05 (2964 reads )
Съобщение относно платено паркиране

Архив Обяви » - Заповед на Директора на Областна дирекция Земеделие
Posted by SB on 2018/11/7 12:46:22 (1906 reads )
Заповед на Директора на Областна дирекция Земеделие

Архив Обяви » - Съобщение на МОСВ за язовир Копринка
Posted by SB on 2018/9/18 9:01:37 (1677 reads )
Съобщение на МОСВ за язовир Копринка

Архив Обяви » - На вниманието на собствениците на домашни свине
Posted by SB on 2018/9/7 10:03:00 (1950 reads )
Информация относно Африканската чума по свинете

Архив Обяви » - Заповед във връзка с африканската чума по свинете
Posted by SB on 2018/8/13 11:34:20 (2870 reads )
Заповед РД 10-262/07.08.2018г.

Архив Обяви » - Комисии за определяне на земеделските масиви
Posted by SB on 2018/8/13 11:28:46 (2910 reads )
Заповед РД 07-205/01.08.2018г.

Архив Обяви » - Получена обява от А1
Posted by SB on 2018/7/4 9:53:26 (1560 reads )
ОБЯВА
От „ А1 България ЕАД гр. София
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
УВЕДОМЯВАМЕ
Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz SZR0047.A004 Наим, находяща се в с. Александрово, общ. Павел баня, УПИ XIV-801, кв. 82
Обектът не е в близост и не засяга защитени територии.
При неговото преустройство и експлоатация не се използват природни ресурси и химични вещества, не се отделят вредни емисии във въздуха и не се генерират отпадъци.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Павел баня или в РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина “ 2.

Архив Обяви » - Заповед № РД 10 - 209 /22.06.2018г.
Posted by SB on 2018/6/25 15:15:22 (1800 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
З А П О В Е Д
 
№ РД 10 - 209 /22.06.2018г.
            
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 4, ал.4 от НАРЕДБА № 8121з-968/ 10.12.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с чл. 8 от ЗОСИ за определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания. 
О Б Я В Я В А М
Настъпването на етап „восъчна зрялост” на посевите есенници на територията на Община Павел баня.
 
Н А Р Е Ж Д А М
            
      Кметовете и кметските наместници:
      1.Да контролират спазването на изискванията на наредба № 8121з – 968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите; да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища.
      3.Да поддържат списъците на гасаческите групи за 2018 г. за гасене на пожари в земеделските и горските територии в актуално състояние.
     4.Да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари.
     Земеделските производители извършващи дейности в земеделските земи:
     1.Да спазват разпоредбите на наредба № 8121з – 968 /10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
      3.Забранявам паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Милена Паунова – зам.- кмет на Община Павел баня.
     Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, кметовете и кметските наместници и на обществеността. Да се постави на информационните табла в сградите на общината и на кметствата. Да се публикува на интернет страницата на Община Павел баня.
 
  
     СТАНИМИР РАДЕВСКИ п./ не се чете/ печат
               Кмет на Община Павел баня               

Архив Обяви » Съобщение за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2018/6/8 12:50:13 (850 reads )
Съобщение за инвестиционно намерение

Архив Обяви » - Окончателно разпределение на пасищата за 2018
Posted by SB on 2018/6/1 17:16:38 (2525 reads )
Окончателен протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за 2018г.

Архив Обяви » - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2018/5/14 17:30:13 (1641 reads )

Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2018/3/26 11:43:24 (1305 reads )
Обявление за инвестиционно предложение от 26.03.2018г.

Архив Обяви » - Отчет на Програмата за енергийна ефективност
Posted by SB on 2018/3/2 13:31:53 (3281 reads )
Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2017г.

Архив Обяви » - Подаване декларации за облагане с туристически данък
Posted by SB on 2018/1/17 11:47:00 (2978 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-----------------------------------------------------------------------------------------                                    ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ КАТЕГОРИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
 
 
Относно: задължения по чл. 60 и чл.61р, ал. 5 от ЗМДТ и Наредбата на Общински съвет Павел баня за определяне размера на местните данъци
 
Съгласно чл. 59 от приетата с решение на ОбС Павел баня Наредба за определяне размера на местните данъци е необходимо в срок до 30.01.2018 година да подадете в община Павел баня «Декларация за облагане с туристически данък за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 година по образец.
Размерът на дължимия данък е определен в чл. 60 от същата наредба
В срок до 31.01.2018 година на основание чл. 53 от Наредбата за определяне размера на местните данъци лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Размерът на дължимия данък е определен в Приложение № 2 на същата наредба.
Туристически обекти, които през 2018 година няма да предоставят услуги в категоризираните обекти следва да подадат в срок 31.01.2018 година заявление за временно спиране действието на удостоверението за категоризация в свободен текст по чл. 136 ал. 1 от Закона за туризма. (Съгласно чл. 136, ал. 3 този срок не може да бъде по дълъг от 6 месеца.) или заявление за прекратяване на категоризацията на основание чл. 137, ал. 1 точка 2 от Закона за туризма. Само лицата с прекратена категоризация не дължат патентен данък.

« Предишна[1] 2 3 ... 5 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори