Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Архив Обяви » Съобщение преценка за извършване на ОВОС
Posted by SB on 2019/3/13 13:38:03 (382 reads )
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), компания „Амева юръп“ АД съобщава, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е налична и на разположение. Инвестиционното предложение съставлява „Изграждане на два броя тръбни кладенци за черпене на подземни води за нуждите на обект – Цех за зеленчукови консерви на територията на Бивш Бригадирски Лагер, гр.Павел баня“. Кладенците ще са разположени на територията на имот №55021.149.435, местност „До Селото“, по действащия подробен устройствен план на гр. Павел баня, обл. Стара Загора. Информацията е достъпна в:
В информационния център на фирма “амева юръп“ аД –   Град Павел баня, Бивш Бригадирски Лагер, Цех за зеленчукови консерви, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
В сградата на Община Павел баня, град Павел баня, 6155, ул. „Освобождение“ №15, от 9:00 ч. до 17:00 ч.
В сградата на РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА, град Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" №2, в приемното време на инспекцията, 9:00 ч. до 17:00 ч.
        Писмени становища и мнения се приемат на горепосочения адрес на амева юръп ад -  Град Павел баня, Бивш Бригадирски Лагер, Цех за зеленчукови консерви.
Лице за контакт (представител на компанията) – Христина Балтова,
тел.0879 044 700, e-mail: hbaltova@abv.bg
 
 
 
 

Архив Обяви » -Покана до членовете на Консултативния съвет по туризъм
Posted by SB on 2019/1/10 14:16:49 (1342 reads )
Покана

Архив Обяви » - Заповед на Директора на Областна дирекция Земеделие
Posted by SB on 2018/11/7 12:46:22 (1801 reads )
Заповед на Директора на Областна дирекция Земеделие

Архив Обяви » - Съобщение на МОСВ за язовир Копринка
Posted by SB on 2018/9/18 9:01:37 (1577 reads )
Съобщение на МОСВ за язовир Копринка

Архив Обяви » - На вниманието на собствениците на домашни свине
Posted by SB on 2018/9/7 10:03:00 (1827 reads )
Информация относно Африканската чума по свинете

Архив Обяви » - Заповед във връзка с африканската чума по свинете
Posted by SB on 2018/8/13 11:34:20 (2773 reads )
Заповед РД 10-262/07.08.2018г.

Архив Обяви » - Комисии за определяне на земеделските масиви
Posted by SB on 2018/8/13 11:28:46 (2805 reads )
Заповед РД 07-205/01.08.2018г.

Архив Обяви » - Получена обява от А1
Posted by SB on 2018/7/4 9:53:26 (1461 reads )
ОБЯВА
От „ А1 България ЕАД гр. София
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
УВЕДОМЯВАМЕ
Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz SZR0047.A004 Наим, находяща се в с. Александрово, общ. Павел баня, УПИ XIV-801, кв. 82
Обектът не е в близост и не засяга защитени територии.
При неговото преустройство и експлоатация не се използват природни ресурси и химични вещества, не се отделят вредни емисии във въздуха и не се генерират отпадъци.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Павел баня или в РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина “ 2.

Архив Обяви » - Заповед № РД 10 - 209 /22.06.2018г.
Posted by SB on 2018/6/25 15:15:22 (1673 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
З А П О В Е Д
 
№ РД 10 - 209 /22.06.2018г.
            
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 4, ал.4 от НАРЕДБА № 8121з-968/ 10.12.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с чл. 8 от ЗОСИ за определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания. 
О Б Я В Я В А М
Настъпването на етап „восъчна зрялост” на посевите есенници на територията на Община Павел баня.
 
Н А Р Е Ж Д А М
            
      Кметовете и кметските наместници:
      1.Да контролират спазването на изискванията на наредба № 8121з – 968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите; да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища.
      3.Да поддържат списъците на гасаческите групи за 2018 г. за гасене на пожари в земеделските и горските територии в актуално състояние.
     4.Да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари.
     Земеделските производители извършващи дейности в земеделските земи:
     1.Да спазват разпоредбите на наредба № 8121з – 968 /10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
      3.Забранявам паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Милена Паунова – зам.- кмет на Община Павел баня.
     Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, кметовете и кметските наместници и на обществеността. Да се постави на информационните табла в сградите на общината и на кметствата. Да се публикува на интернет страницата на Община Павел баня.
 
  
     СТАНИМИР РАДЕВСКИ п./ не се чете/ печат
               Кмет на Община Павел баня               

Архив Обяви » Съобщение за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2018/6/8 12:50:13 (727 reads )
Съобщение за инвестиционно намерение

Архив Обяви » - Окончателно разпределение на пасищата за 2018
Posted by SB on 2018/6/1 17:16:38 (2396 reads )
Окончателен протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за 2018г.

Архив Обяви » - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2018/5/14 17:30:13 (1532 reads )

Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2018/3/26 11:43:24 (1159 reads )
Обявление за инвестиционно предложение от 26.03.2018г.

Архив Обяви » - Отчет на Програмата за енергийна ефективност
Posted by SB on 2018/3/2 13:31:53 (3170 reads )
Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2017г.

Архив Обяви » - Подаване декларации за облагане с туристически данък
Posted by SB on 2018/1/17 11:47:00 (2811 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-----------------------------------------------------------------------------------------                                    ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ КАТЕГОРИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
 
 
Относно: задължения по чл. 60 и чл.61р, ал. 5 от ЗМДТ и Наредбата на Общински съвет Павел баня за определяне размера на местните данъци
 
Съгласно чл. 59 от приетата с решение на ОбС Павел баня Наредба за определяне размера на местните данъци е необходимо в срок до 30.01.2018 година да подадете в община Павел баня «Декларация за облагане с туристически данък за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 година по образец.
Размерът на дължимия данък е определен в чл. 60 от същата наредба
В срок до 31.01.2018 година на основание чл. 53 от Наредбата за определяне размера на местните данъци лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Размерът на дължимия данък е определен в Приложение № 2 на същата наредба.
Туристически обекти, които през 2018 година няма да предоставят услуги в категоризираните обекти следва да подадат в срок 31.01.2018 година заявление за временно спиране действието на удостоверението за категоризация в свободен текст по чл. 136 ал. 1 от Закона за туризма. (Съгласно чл. 136, ал. 3 този срок не може да бъде по дълъг от 6 месеца.) или заявление за прекратяване на категоризацията на основание чл. 137, ал. 1 точка 2 от Закона за туризма. Само лицата с прекратена категоризация не дължат патентен данък.

Архив Обяви » - Заповед на кмета относно птичи грип
Posted by SB on 2017/11/9 15:07:45 (4203 reads )

Заповед на кмета относно птичи грип


Архив Обяви » - Съобщение от 09.11.2017г.
Posted by SB on 2017/11/9 15:04:56 (1578 reads )
Съобщение от 09.11.2017г.

Архив Обяви » - Заповед зимна обстановка 2017/2018г.
Posted by SB on 2017/10/31 11:55:11 (4141 reads )
Заповед РД 10-245/26.10.2017г.

Архив Обяви » - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2017/9/20 11:34:43 (670 reads )
За издаване разрешително за водовземане...

Архив Обяви » - Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективно
Posted by SB on 2017/8/16 14:46:12 (1538 reads )

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност


Архив Обяви » -Информация за изпълнение на ОПНИЕВИБГ на общината
Posted by SB on 2017/8/16 14:42:23 (1644 reads )

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Павел баня


Архив Обяви » Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2017/8/8 14:54:20 (698 reads )
Съобщение за публично обявяване

Архив Обяви » - В и К предупреждава за намален дебит на водата
Posted by SB on 2017/6/30 13:13:07 (996 reads )

Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/6/19 16:04:32 (758 reads )
 
О Б Я В А
 
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията н реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., нзм. и доп.),
„Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, гр. София , област София, община Столична, район Младост, ж.к ‘’Младост”4, Бизнес парк „София”, сграда 6,
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение:
За изграждане на базова станция № 6366 се предвижда монтаж на нови антени на съществуваща стоманена решетъчна конструкция - кула , за монтаж на оборудване и шкафове за оборудване за външен монтаж, монтирани в близост до нея
                                                     Местоположение:
 
ПИ 850034 , с. Турия, община Павел баня, местност “Кисева поляна”.
 
Лице за контакт: Валерия Руменова Щилиянова — пълномощник Телефон: +359 890219145 Адрес: гр. София , жк. Дървеница, бл.19, вх.В, ет.7. ап.106
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Стара Загора Стара Загора 6000,

ул. "Стара планина" № 2 , riew.gov.bg


Архив Обяви » - Информация за производството на формалин в "Кастамону"
Posted by SB on 2017/6/7 15:59:45 (835 reads )

Информация за производството на формалин в  "Кастамону България" АД

Подробни данни за формалина


Архив Обяви » - Информация за предвидени мерки за защита от аварии
Posted by SB on 2017/5/31 16:40:14 (720 reads )
Информация за предвидени мерки за защита от аварии

Архив Обяви » - График за провеждане на Дезинсекция против комари
Posted by SB on 2017/5/29 16:19:20 (737 reads )
График за провеждане на Дезинсекция против комари в община Павел Баня 2017 г.
 
05.06.2017 - гр.ПавелБаня,с.Турия,с.Виден-38 000 м2
 
07.06.2017 - с.Осетеново, с.Манолово, с. Александрово, с.Тъжа, с.Търничене - 35 000 м2
 
08.06.2017 - с.Гъбарево, с.Асен, с.Скобелево, с.Горно съхране, с.Долно Съхране - 27 000 м2


Архив Обяви » Обява
Posted by SB on 2017/5/22 9:46:26 (786 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДО
ДИРЕКТОРА НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
ПЛОВДИВ – 4000
ул. „ЯНКО САКЪЗОВ” № 35
 
 
ОТНОСНО: ПОЛУЧЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
НА ВАШ: ПВ – 291/ 2016/24.03.2017
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ,
 
Уведомяваме Ви, че полученото съобщение за публично обявяване е публикувано на интернет страницата на Община Павел баня и обявено на таблото за съобщения на общината на адрес: Павел баня , ул. „Освобождение” № 15, на 29.03.2017г. 
 
 
 
 
 
 
           
              СТАНИМИР РАДЕВСКИ
               Кмет на Община Павел баня          
               АИ/СПЗ

Архив Обяви » - Обява за получено съобщение за водовземане
Posted by SB on 2017/5/22 9:43:03 (807 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
 
О Б Я В А
 
 
На основание чл. 62, ал. 3 от Закона за водите Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня за получено
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
За открита процедура за издаване на РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ на обект „Овощна градина в имот № 026 011 в землището на с. Търничени.
 
ВЪЗРАЖЕНИЯ
 
срещу издаване на разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл. 64, ал. 1 т. 2 и 3 от Закона за водите, могат да се изпращат в 14- дневен срок от датата на обявяване на адрес:
 
гр. Пловдив – 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35      Басейнова дирекция – източно- беломорски район.
 
 
 
Дата на обявяването: 19.05.2017г.
 

Архив Обяви » - Разпределение на пасища, мери и ливади
Posted by SB on 2017/5/16 11:38:55 (748 reads )
Разпределение на пасища, мери и ливади

« Предишна[1] 2 3 4 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Евроизбори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори