Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Обяви ОА » - Избори за кметове на кметства в населените места
Posted by SB on 2019/9/12 16:11:12 (78 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
У В Е Д О М Я В А,
 
че избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента                   (16.07.2019 г) за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
 
ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ  СА:
 
С.АЛЕКСАНДРОВО          
С.АСЕН                  
С.ГАБАРЕВО              
С.ГОРНО САХРАНЕ         
С.ДОЛНО САХРАНЕ         
С.МАНОЛОВО              
С.ОСЕТЕНОВО             
С.СКОБЕЛЕВО             
С.ТЪЖА                  
С.ТЪРНИЧЕНИ             
 

Обяви ОА » - Важно за пчеларите: Ще се извърши пръскане на 02 и 03.09.
Posted by SB on 2019/8/30 16:17:19 (187 reads )
Съобщение
 
Община Павел баня съобщава,
че на 02.09.2019 и 03.09.2019
ще се извърши дезакаризация – пръскане
против кърлежи в град Павел баня
с инсектицид Тализма ЕК,
което ще е за сметка на общинския бюджет
„Собствени приходи“
 
 
 
Предупреждава пчеларите в тези дни да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
Телефони за връзка в случай на спешност
Национален токсикологичен информационен център: Клиника по токсикология, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - 02 9154 409
Национален номер – 112
 
От Общината

Обяви ОА » - Обява за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС
Posted by SB on 2019/8/29 15:58:15 (188 reads )
ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
 
„Бригада“ ЕООД, гр.Павел баня, ул.“Братан“ №24
На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица , че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик“, в землищата на гр.Павел баня и с.Виден, Община Павел баня“.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:
На 03.10.2019г. от 13:00 часа в Община Павел баня на адрес: гр.Павел баня, ул.“Освобождение“ №15, ет.2 стая 6;
На 03.10.2019г. от 14 часа в с.Виден на адрес: сградата на Кметство с.Виден.
Докладът за ОВОС и приложенията към него в т.ч. и доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:
8.30 часа до 17.00 часа в Община Павел баня, ул.“Освобождение“ №15, ет.2, стая 6, отдел „Екология и земеделие, Общинска собственост“;
8.30 часа до 17.00 часа в Кметство с.Виден;
9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ гр.Стара Загора, ул.“Стара планина“ №2;
и на адреса на Възложителя: „БРИГАДА“ ЕООД, гр.Павел баня, ул.“Братан“ №24
Докладът за оценка степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес www.stz.riew.gov.bg.
Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ – гр. Стара Загора , с адрес: ул.“Стара планина“ №2; Община Павел баня на адрес: гр.Павел баня, ул.“Освобождение“ №15, ет.2 стая 6; с.Виден на адрес: сградата на Кметство с.Виден, на адреса на Възложителя: „БРИГАДА“ ЕООД, гр.Павел баня, ул.“Братан“ №24, или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Николай Христов, тел.: 0887841387
 
 
Дата: 28.08.2019г.
 
 

Обяви ОА » - Важно за пчеларите: Ще се извърши пръскане на 23.08.
Posted by SB on 2019/8/20 10:06:32 (233 reads )
 Съобщение
 
Община Павел баня съобщава,
че на 23.08.2019 от 20:00 ч. до 22:30 ч.
в град Павел баня – в градския парк и по поречието на р.Тунджа,
ще се извърши дезинсекция – пръскане против комари с биоцид „Тализма УЛ“ , което ще е за сметка на общинския бюджет „Собствени приходи“
 
 
Предупреждава пчеларите в този ден да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
От Общината

Обяви ОА » - Обявление от Общинска служба Земеделие
Posted by SB on 2019/8/1 16:14:57 (397 reads )
Обявление от Общинска служба Земеделие

Обяви ОА » - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Posted by SB on 2019/7/26 16:45:29 (494 reads )
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
В община Павел баня постъпи писмо с рег. № ЗГЕ-20-34/ 25.07.2019 г. от Областния управител на област Стара Загора, по повод указания от Директора на Областна агенция по безопасност на храните - Стара Загора, относно усложнената епизоотична обстановка във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора.
В тази връзка ОДБХ – Стара Загора ще изготви график за извършване на проверки по населените места в обекти „заден двор“, които ще започнат от 05.08.2019 г., като приоритет ще са населените места в радиус от 20 км около големите индустриални ферми.
При проверките, ако се установят животни – свине, които не са идентифицирани и въведени в информационната система ВетИС на БАБХ, ще бъдат предприети принудителни административни мерки, съгласно чл.139а, във връзка с чл.139, ал.1, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно парична санкция, умъртвяване на животните на място и обезвреждане в обекти, регистрирани по този закон.
В период от 10 дни до започване на проверките, собствениците, които считат, че не отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, могат да изколят животните за лична консумация.
 
Община Павел баня

Обяви ОА » - Протокол за разпределение на пасищата за 2019г.
Posted by SB on 2019/5/2 17:46:00 (1162 reads )
Протокол за разпределение на пасищата 2019г.

Обяви ОА » - Места за изхвърляне строителни и растителни отпадъци
Posted by SB on 2017/8/29 15:12:28 (14428 reads )
СЪОБЩЕНИЕ
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
           
От 21.08.2017 г. е открита строителна площадка за обект ”Закриване на старо депо за ТБО в община Павел баня” в местността „Бонин дол”, в резултат на което след 2 месеца депото ще бъде окончателно закрито и ще бъде чиста озеленена територия.
            За да разреши проблема с растителните и строителните отпадъци община Павел баня, е осигурила две гондоли за изхвърляне на горецитирания отпадък. Гондолите са разположени на изхода на Павел баня в посока с. Турия /на края на ул. „Роза”/.
            Ръководството на община Павел баня МОЛИ гражданите стриктно да спазват изискванията, като изхвърлят съответния отпадък в съответната гондола, както и да не поставят тези видове отпадъци в съдовете за ТБО.
                  
 
                РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
            29.08.2017 г.

Обяви ОА » - Зелен телефон в община Павел баня
Posted by SB on 2015/7/3 10:45:20 (15980 reads )
В община Павел баня е разкрит "зелен телефон"-04361/2267 и е-мейл  mayor_pb@mail.bg, на който гражданите да могат да подават сигнали за нарушение на нормативните изисквания за отпадъците, както и за предложения за подобрение на политиките по отпадъците.

Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори