Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Обяви ОА » Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2019/10/26 11:56:38 (316 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „Робертет България“ ЕООД относно инвестиционно предложение: Монтиране на нова производствена линия в съществуващ „Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ ,с адрес с.Долно Сахране, Главен път Е871.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
 
 
Дата на обявяването: 25.10.2019г.
 
             
                         

Обяви ОА » Становище относно инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/10/16 19:25:00 (466 reads )
Становище на "Бригада" - ЕООД относно Предложение за добив и преработка на строителни материали

Обяви ОА » Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от Обл.дирекция Земедели
Posted by SB on 2019/10/10 15:58:31 (577 reads )
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от Областна дирекция Земеделие

Обяви ОА » - Места за изхвърляне строителни и растителни отпадъци
Posted by SB on 2017/8/29 14:12:28 (15316 reads )
СЪОБЩЕНИЕ
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
           
От 21.08.2017 г. е открита строителна площадка за обект ”Закриване на старо депо за ТБО в община Павел баня” в местността „Бонин дол”, в резултат на което след 2 месеца депото ще бъде окончателно закрито и ще бъде чиста озеленена територия.
            За да разреши проблема с растителните и строителните отпадъци община Павел баня, е осигурила две гондоли за изхвърляне на горецитирания отпадък. Гондолите са разположени на изхода на Павел баня в посока с. Турия /на края на ул. „Роза”/.
            Ръководството на община Павел баня МОЛИ гражданите стриктно да спазват изискванията, като изхвърлят съответния отпадък в съответната гондола, както и да не поставят тези видове отпадъци в съдовете за ТБО.
                  
 
                РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
            29.08.2017 г.

Обяви ОА » - Зелен телефон в община Павел баня
Posted by SB on 2015/7/3 9:45:20 (16830 reads )
В община Павел баня е разкрит "зелен телефон"-04361/2267 и е-мейл  mayor_pb@mail.bg, на който гражданите да могат да подават сигнали за нарушение на нормативните изисквания за отпадъците, както и за предложения за подобрение на политиките по отпадъците.

Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори