Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.03.2020 год.
Posted by SB on 2020/3/16 19:37:00 (26 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.03.2020год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-10-2/26.02.2020г. Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-План схема като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
               -ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА за елементите на техническата инфраструктура „Довеждащ водопровод за минерална вода и ел.кабел от Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540 преминаващ през улици-публична общинска собственост, захранващ хотел в УПИ I-546, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.546 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
           - ИНВЕСТИЦОНЕН ПРОЕКТ- „Довеждащ водопровод за минерална вода и ел.кабел за захранване на помпа от Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540 до УПИ I-546, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.546 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
  
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.03.2020 год.
Posted by SB on 2020/3/2 17:48:12 (41 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 02.03.2020 год.
 
 
Във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-34/29.08.2019г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на вътрешните регулационни граници в съответствие с & 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ VI-972, кв.31 от запад с УПИ XV-976 и УПИ XIII-974 от юг с УПИ VII-969, 970, 973 и от изток с УПИ V-971, кв.31 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Привеждане на сините регулационни линии в съответствие с черните имотни граници по кадастралния и регулационен план на с.Долно Сахране и създаване на улица-тупик, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 26.02.2020 год.
Posted by SB on 2020/2/26 13:20:12 (50 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 26.02.2020год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/17.01.2020 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-9/24.02.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
         -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН - трасе на ел.кабел за присъединяване на обект: „Крайпътен мотел и търговски обекти“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък. Трасето на ел.кабел започва от трафопост МТП „РИСАТ“-Павел баня, находящ се в ПИ 55021.58.96 /частна собственост/ с дължина на трасето 24.95 л.м., преминава през ПИ 55021.79.692 /общинска публична собственост/ с дължина на трасето 160.47 л.м., преминава през ПИ 55021.79.824  /общинска публична собственост/ с дължина на трасето 6.11 л.м. и достига до ПИ 55021. 59.758 /частна собственост на възложителя урбанизирана територия/ с дължина 3.00 л.м., общ.Павел баня. Общото трасе на ел.кабела е с дължина 191.53 л.м. и площ на сервитута-383.00 кв.м. Дължината на трасето в землището е 191.53 и площ на сервитута-383.00 кв.м.. Дължината на трасето в урбанизирана територия собственост на възложителя е 3.00 л.м. и сервитута-6.00 кв.м.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 11.10.2019 год.
Posted by SB on 2020/2/11 20:46:00 (51 reads )
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 11.10.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-46/05.11.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-7 /10.02.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на дворищно-регулационните линии по имотни граници в съответствие с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ І-790, УПИ VI-789, УПИ II-794, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
 Новопроектираните дворищно-регулационни линии да покрият имотните граници между ПИ 790 и ПИ 794.
 Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ V-791, кв.3А не се променя.
 Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ VI-789, 788, кв.3А се променя така, че урегулираните 290.00 кв.м., съставляващи ПИ 788 се присъединяват към УПИ I-790, кв.3А по плана на с.Долно Сахране.
 След изменението:   Новообразувания УПИ I-790, 788 в кв.3А става с площ 1943.00 кв.м.;
- УПИ VI-789 в кв.3А става с площ 362.00 кв.м.;
- УПИ II-794 в кв.3А става с площ 806.00 кв.м.;
Измененията са отразени със зелен цвят на скицата – проект за изменение на плана за регулация и кафяв цвят на скицата-проект за изменение на кадастралния план, неразделни части от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.02.2020г.
Posted by SB on 2020/2/11 19:50:00 (42 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 10.02.2020г.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с вх.№АГ-07-2/15.01.2020год., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на улична регулация с ос.т.79, ос.т.384, ос.т.78, ос.т.77 до ос.т.76 в частта на квартал 2, уличната регулация да съвпадне с имотната граница на ПИ 55021.501.2101 по КККР на гр.Павел баня, обл.Стара Загора с цел увеличаване ширината на улицата и обособяване на нов УПИ XIII, кв.2, гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.01.2020г.
Posted by SB on 2020/1/29 17:18:12 (49 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 27.01.2020г.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-1/13.01.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на кв.3, гр.Павел баня в следния обхват: Отпадане на част от второстепенна улица публична общинска собственост с площ 598.00 кв.м., представляваща ПИ с идентификатор 55021.501.2029 с осови точки 9а-9б-351 по ПУП-ПРЗ и присъединяване към УПИ III-Ведомствена почивна база, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.62, с което увеличава площта на УПИ III-Ведомствена почивна база в кв.3, гр.Павел баня. Коригира се уличната регулация-отпада о.т 9б и осова линия от о.т.9б. Предвижда се нова осова точка 351а, съгласно приложеното задание. Отпада квартал 3а и УПИ III-Ведомствена почивна база се присъединява към кв.3 по ПУП-ПРЗ на гр.Павел баня. 
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 20.01.2020год.
Posted by SB on 2020/1/20 15:55:28 (80 reads )
 
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 20.01.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/17.01.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на ел.кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък на обект: „Крайпътен мотел и търговски обекти“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 14.01.2020год.
Posted by SB on 2020/1/14 12:29:58 (62 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 14.01.2020год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ СИ-02-30-662/20.12.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-План схема като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
               -ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА за елементите на техническата инфраструктура и Инвестиционен проект – „Довеждащ водопровод за минерална вода Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540 до ПИ с идентификатор 55021.63.892 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 14.01.2020год.
Posted by SB on 2020/1/14 11:22:49 (61 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 14.01.2020год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ АГ-05-57/01.11.2019 год., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-2/08.01.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ следните самостоятелни съставни части:
               - ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА на елементите на техническата инфраструктура-Трасе на тласкателен водопровод за минерална вода от Сондаж №8 до връзка с тласкател от Сондаж №3 към Спа и Балнео хотел „Севтополис“ град Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Трасето започва от Сондаж №Сз-8 находящ в УПИ V-каптаж мин.вода в кв.2, представляващ ПИ 55021.510.1540 (държавна публична собственост), премина през улица с ос.т.75, 75а, представляващ ПИ 55021.501.2101 (общинска публична собственост), през второстепенна улица, представляващ ПИ 55021.501.2097 (общинска публична собственост) и достига до УПИ I, кв. 27, представляващ ПИ 55021.501.3305 (общинска публична собственост) и тласкател от Сондаж №3 към СПА и Балнео хотел „Севтополис“ град Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Обща дължина на тласкателния водопровод за минерална вода и ел.кабел е 324.63 л.м. през имоти публична общинска собственост.
              - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №01 от 08.01.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.
               На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №01/08.01.2020год. заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора в 14 – дневен срок   от съобщението за издаване на съответния акт.
            КПИИ в обхват ПУП-ПР и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:      Й. И.
                        
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.12.2019 год.
Posted by SB on 2019/12/17 15:45:54 (92 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.12.2019 год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-50/03.12.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на ПИ 69 и ПИ 70 в едно УПИ VII-69. 70 с площ 318.00 кв.м. в кв.24 по плана на с.Александрово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. УПИ VI-72, представляващ ПИ 72 се обединява с ПИ 71 и се образува нов УПИ VI-71, 72, кв.24 с площ 520.00 кв.м. От УПИ IV-69, 900 в кв.24 се образува нов УПИ IV-900, кв.24 с площ 405.00 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 25.11.2019 год.
Posted by SB on 2019/11/25 14:52:19 (114 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 25.11.2019 год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-46/05.11.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на дворищно-регулационните линии по имотни граници с съответствие с &8 по ПРЗ за УПИ I-790, УПИ VI-789, 788 и УПИ II-794, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Новопроектираните дворищно-регулационни линии да покрият имотните граници между ПИ 790 и ПИ 794. Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ V-791, кв.3А не се променя. Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ VI-789, 788, кв.3А се променя така, че урегулираните 290.00 кв.м., съставляваши ПИ 788 се присъединяват към УПИ I-790, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.11.2019год.
Posted by SB on 2019/11/21 14:13:24 (114 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 21.11.2019год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-47/12.11.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-89/20.11.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ III-ведомствена почивна база е кв.3А, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.62 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора със следните устройствени показатели:
Вид устройствена зона–Цсм, установено предназначение на урегулирания поземлен имот-хотел, характер на застрояване-средноетажно застрояване, Н-до 15.00 м., Кинт-2.0, Плътност на застрояване -50%, Плътност на озеленяване-40%, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
            
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 06.11.2019 год.
Posted by SB on 2019/11/7 9:52:00 (107 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 06.11.2019год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-30/09.08.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-87/06.11.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
         -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на външен водопровод в ПИ 16924.28.85 с дължина на трасето 469.81 л.м., н.т.п-„За селскостопански, горски, ведомствен път”, собственост на Община Павел баня с цел изместване на съществуващия водопровод, попадащ в ПИ 16924.29.18, местност „Попови могили” в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Трасето на съществуващия водопровод се измества извън границите на поземлен имот 16924.29.18 така, че да минава през поземлен имот 16924.28.85 с дължина на трасето 469.81 л.м., н.т.п- „За земеделски, горски, ведомствен път“, собственост на община Павел баня. Съоръжението представлява водопровод-полиетиленови тръби висока плътност ПЕВП ф160. Сервитутната зона е определена като диаметъра на тръбите е увеличен със 60 см., съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите. Трасето на сервитутната му зона да засяга поземлен имот 16924.28.85 в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.стара Загора.
           Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.10.2019г.
Posted by SB on 2019/10/21 15:55:36 (128 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 21.10.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-474/10.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и план схема на елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК схеми за захранване на ПИ 00697.37.6, местност „Под мерата“ в землището на с. Асен, общ.Павел баня, обл.стара Загора.
-ПУП-ПП на Трасето на водопровода е с дължина 28.00л.м. и площ на сервитута -16.80л.м.и започва от съществуващ селищен водопровод разположен западно от имота, пресича поземлен имот 000697.35.87 /местен път/ и поземлен имот 000679.37.121 /селскостопански път/ в землището на с.Асен и захранва поземлен имот 000697.37.6, собственост на възложителя.
-ПУП-ПП и план схема на Трасето на електропровода е проектирано да започне от кабелна касета ОК-5 разположена в УПИ III, кв.53 стопански двор с. Асен, който е в регулацията на селото, преминава през УПИ I общ., УПИ IIобщ. кв.53 стопански двор , през улица с ос. т.113, ос.т.119, ос.т.122 по плана на с. Асен пресича 000697.35.87 /общински път/ продължава през поземлен имот 000679.37.121 /селскостопански път/ в землището на с.Асен и захранва поземлен имот 000697.37.6, собственост на възложителя. Сервитутът на кабела е равен на един метър от двете страни на кабела. Общото трасе на ел.кабела е с дължина 528.40 л.м. и площ на сервитута-1056.80 кв.м. Дължината на трасето в землището е 336.58 л.м. и серитута -673.16 кв.м. Дължината на трасето в регулация е 191.82 л.м. и серитута – 382.64 кв.м.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.10.2019год.
Posted by SB on 2019/10/10 16:54:15 (140 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 10.10.2019год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-37/04.09.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-73/10.10.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура-ЕЛ и ВиК схеми с цел промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия с устройствена зона „Производствени и складови дейности“ с установено предназначение на имота „Склад с паркинг за коли“ в ПИ с идентификатор 55021.59.408, местност „Сепеджик“, н.т.п-нива, площ на имота 1049.00 кв.м. в землището на Павел баня, обл.Стара Загора.
         Вид устройствена зона–Пп, ПИ с идентификатор 55021.59.408, Кинт-2.5, Плътност на застрояване -80%,Плътност на озеленяване-20%, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.10.2019год.
Posted by SB on 2019/10/9 11:34:11 (158 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.10.2019год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-32/14.08.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-72/08.10.2019год. eодобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и устройствена схема на елементите на техническата инфраструктура , трасе на външно електрозахранване на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на земеделска продукция и инвентар“ в ПИ 54153.166.18, местност „Алмалъ дере“ в землището на с. Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Новопроектираният електропровод е с обща дължина 441.40 м., като 55.36 м. от тях попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 386.04 м.-извън урбанизираната територия. Сервитутната ивица по оста на трасето с широчина 2 м, по 1 м от двете страни за имотите извън урбанизираната територия и сервитутна ивица по оста на трасето-1.5 м. от едната страна и 0.6 м. от другата страна за частта в регулация. Трасето на сервитутната му зона засягат поземлени имоти 52.726 /за местен път/, 129.637 /изоставена орна земя/, 166.627 /за селскостопански горски, ведомствен път/ и 166.638 /изоставена орна земя/ по кадастралната карта и регистри на землището на с.Осетеново и уличната регулация на населеното място.
           Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
           Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 01.10.2019 год.
Posted by SB on 2019/10/2 15:11:37 (175 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.10.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-39/10.09.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-69 /01.10.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Попълване на плана за регулация в УПИ І,   в кв.48 с парцелите от парцеларния план (ПП) на бивш стопански двор за :
-УПИ І – 605 /УПИ І , кв.2 по парцеларен план/ с площ 4386.00 кв.м./ площ 4015,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
 -УПИ ІV – 607/ УПИ ІІІ, кв.2 по парцеларен план / с площ 3222,00 кв.м./ площ 3222,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
 -УПИ V – 606/ УПИ ІІ, кв.2 по парцеларен план / с площ 8264,00 кв.м./ площ 8264,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
-УПИ VІ – 608 остатъчен/ площ 8162,00 кв.м.
Образуване на задънена улица с ос о.т.1а – о.т.1б – о.т.1в с ширина на улицата 6,00м.
отбелязано със зелен цвят върху скицата - проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 01.10.2019г.
Posted by SB on 2019/10/1 16:45:53 (149 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.10.2019год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх.№СИ-01-15-63/28.08.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД – 14-70/01.10.2019 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват: Обединяване на УПИ IV-1254, УПИ V-1254, УПИ VI-1254, УПИ VII-1254, УПИ VIII-1264, УПИ IX-1264, УПИ X-1264, УПИ XI-1250, 1252 и УПИ XII-1253, кв.26д в един нов УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 по КККР , гр.Павел баня с площ от 4904.00 кв.м.
          -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с градоустройствени показатели: установено предназначение на имота-„За апартаментен хотел“. Устройствена зона -1/Оо,Жс, характер на застрояване-средно застрояване с височина до 15 м., Плътност на застр.-50%, Плътност на озел. мин.-30%, Кинт. -2.0, свободно застрояване, гр. Павел баня, обл. Стара Загора.
       КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
      На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 30.09.2019г.
Posted by SB on 2019/9/30 11:45:57 (147 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-38/09.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: 1.Разделяне на УПИ XV-538, 555 по имотните граници между тях. 2. Обединяване на ПИ 55021.501.555 и ПИ 55021.501.539 в новообразуван ПИ 55021.501.3381. 3. Отреждане на УПИ XV за поземлен имот 55021.501.538 с проектна площ 252.00 кв.м. 4.Отреждане на УПИ XIV-3381 за новообразуван поземлен имот 55021.501.3381 с проектна площ 884.00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.                  
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:Й.И

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.09.2019год.
Posted by SB on 2019/9/24 10:51:56 (153 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 19.09.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-474/10.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК захранване на ПИ 00697.37.6, местност „Под мерата“ в землището на с. Асен, общ. Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
        
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 05.09.2019год.
Posted by SB on 2019/9/5 21:24:00 (137 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 05.09.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-37/04.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК с цел промяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия с устройствена зона „Производствени и складови дейности“ с установено преназначение на имота „Склад с паркинг за коли“ в ПИ  с идентификатор 55021.59.408, местност „Сепеджик“, н.т.п-нива, площ на имота 1049.00 кв.м. в землището на гр.Павел баня, общ. Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.08.2019год.
Posted by SB on 2019/8/29 17:22:02 (178 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 29.08.2019год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-31/13.08.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПП като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на техническата инфраструктура и Инвестиционен проект на трасе на ел.кабел за присъединяване на обект „Приемник на ел.енергия-помпа за напояване“ в ПИ 73688.26.11 по плана на с.Търничени, общ.Павел баня, обл. Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/29 11:50:37 (169 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 28.08.2019 год.
 
 
На основание чл.150, ал.3 във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.рег.№СИ-01-15-63/28.08.2019 год. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ с цел обединяване на УПИ IV-1254, УПИ V-1254, УПИ VI-1254, УПИ VII-1254, УПИ VIII-1264, УПИ IX-1264, УПИ X-1264, УПИ XI-1250, 1252 и УПИ XII-1253, кв.26д в един нов УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 с Устройствени показатели: отреждане-„За апартаментен хотел“. Устройствена зона -1/Оо,Жс съгласно одобрен ОУПО Павел баня,Н-15 м., П застр.50%, П озел.30%, Кинт. -2.0, свободно застрояване,гр. Павел баня, обл. Стара Загора.
          -ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - „Апартаментен хотел“ в УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
Изготвил: Й.И
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/27 13:11:27 (167 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 27.08.2019 год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-26/17.07.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-62/27.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
            ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Вътрешните регулационни линии между УПИ IX-908, УПИ X-909, УПИ XII-898 в кв.29 по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти. След промяната  УПИ IX-908 става с проектна с площ 1020.00 кв.м., УПИ X-909 става с проектна с площ 925.00 кв.м., УПИ XII-898 става с проектна с площ 834.00 кв.м. в кв.29 по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, отразено със зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр. Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил: Й.И
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.08.2019г.
Posted by SB on 2019/8/23 13:07:03 (198 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
       ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 23.08.2019г.
 
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-1/01.03.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-60/22.08.2019 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
           -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ II-за фабрика Г.Кирков и УПИ  III-244, кв.88 по плана на с.Александрово, общ.Павел баня в следния обхват:
          - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
          1. Отпадане на съществуващата регулация от изток за УПИ II-за фабрика Г.Кирков по плана на стоп,двор, одобрен със зап.№09/09.01.1995 год. и отпадане на регулационна линия отстояща на 3.00м. от улична регулация на улица с ос.т.297-ос.т.299. Възстановяване на правилната регулация от изток по кадастрален и регулационен план на с.Александрово, одобрен със заповед №600/25.04.1977 год. Отпада отреждането на УПИ II-за фабрика Г.Кирков и вписване на нов кадастрален и регулационен номер за УПИ VX-955 с площ 6560.00 кв.м..
           -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ VX-955, : Вид устройствена зона–Пп, Кинт-1.5, Плътност на застрояване - 80%. Плътност на озеленяване -20%, свързано застрояване.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
Изготвил:     Й.ИВ.
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/20 17:30:13 (155 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
от 12.08.2019год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-30/09.08.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН-трасе на външен водопровод в ПИ 16924.28.85 с дължина на трасето 469.81 л.м., н.т.п-„За селскостопански, горски, ведомствен път”, собственост на Община Павел баня с цел изместване на съществуващия водопровод, попадащ в ПИ 16924.29.18, местност „Попови могили” в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й.ИВ.

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/20 17:27:47 (169 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 19.08.2019год.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-32/14.08.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура на външно електрозахранване на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на земеделска продукция и инвентар“ в ПИ 54153.166.18, местност „Алмалъ дере“, землище с.Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/16 11:36:41 (178 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.08.2019год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-21/02.07.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-58/15.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на външен водопровод и трасе на ел.кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа за обект: „Пристройка към съществуваща сграда-кафе и навес; магазин за сувенири и наблюдателна кула” в ПИ 66826.47.960, местност „Над село“ в землището на с.Скобелево, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Новопроектираният електропровод е с обща дължина 1476.63 м., като 46.88м. от тях попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 1429.75м.-извън урбанизираната територия. Новопроектираният водопровод е с обща дължина 1473.05м., като от тях 42.57м., попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 1430.48м. са в извънселищната територия на с.Скобелево. Трасето на сервитутната му зона да засягат ПИ 66826.47.255, ПИ 66826.47.260 и ПИ 66826.47.857 по кадастралната граница и регистри и уличната регулация на населеното място.
          Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
           Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/16 11:33:31 (159 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.08.2019год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№ АГ-10-33/15.07.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-59/15.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им, за ПИ 47101.104.512, местност „Караорман“ в землището на с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, начин на трайно ползване-„нива“ с площ на имота 51 692.00 кв.м., частта на имота предвидена за застрояване е с площ 25 312.00 кв.м. и следните устройствени показатели:
            Вид устройствена зона – Сс, предназначение на имота-остава нива, К инт-0.4, Плътност на застрояване-20%, характ. на застрояване- с височина съобразно функционална технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа в землището на с.Манолово, н.т.п-„нива“ с цел изграждане на обект „Сгради за селскостопански машини“.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 15.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/6 10:21:16 (199 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.07.2019год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-33/15.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 47101.104.512, местност „Караорман“ с площ на имота 51 692.00 кв.м., частта на имота предвидена за застрояване е с площ 25 312.00 кв.м. в съответствие с нормите на застрояване в землището на с.Манолово, общ.Павел баня, начин на трайно ползване-„Нива“ с цел изграждане на обект: „Сгради за селскостопански машини“, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й.ИВ.

« Предишна[1] 2 3 4 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори