Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 06.03.2019г.
Posted by SB on 2019/3/6 15:59:49 (19 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 05.02.2019г.
Posted by SB on 2019/2/5 18:43:58 (56 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 04.02.2019г.
Posted by SB on 2019/2/5 18:43:10 (48 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.01.2018г.
Posted by SB on 2019/1/4 15:43:57 (77 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 17.12.2018г.
Posted by SB on 2018/12/17 10:31:00 (90 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 13.12.2018г.
Posted by SB on 2018/12/13 13:39:57 (95 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 30.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/30 17:30:28 (93 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/21 15:09:52 (110 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/16 12:00:33 (108 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 12.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/12 14:54:41 (99 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/24 9:49:31 (143 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
от 23.10.2018г.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61,ал.1 от АПК   съобщава , че със Заповед № РД- 14- 84 /23.10. 2018г. e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват :  Разделяне на УПИ ІІІ - 296 в кв.24 представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.296 с площ 1546,00 кв.м. на два нови   урегулирани поземлени имота:
-                      УПИ ХІІІ-3291 в кв.24, представляващ ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3291 с проектна площ 683,00 кв.м по КККР на гр.Павел баня;
-                       УПИ ХІV-3292 в кв.24, представляващ ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3292 с проектна площ 863,00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня;
отбелязано със зелен цвят върху скицата - проект, неразделна част от заповедта.
Заповедта и планът се намират в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня ,
ул. ” Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересованите всеки  присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:ИК

Обяви по ЗУТ » Съобщение 2 от 02.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/2 17:09:00 (148 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/2 10:54:00 (129 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.08.2018г.
Posted by SB on 2018/8/28 8:53:29 (199 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.08.2018г.
Posted by SB on 2018/8/3 15:43:35 (174 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщения от 20.07.2018г.
Posted by SB on 2018/7/20 14:07:00 (226 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 20.07.2018г.
Posted by SB on 2018/7/20 13:58:00 (248 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.07.2018г.
Posted by SB on 2018/7/3 19:21:00 (283 reads )
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
От 03.07.2018 год.
 
На основаниечл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№СИ-01-15-46/02.07.2018г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
             -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ с идентификатор 55021.82.27 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора и Инвестиционен проект „Разделяне на съществуваща ракиджийница в два пункта за изваряване на ракия /вътрешно преустройство/, пристройка и навес“ вПИ с идентификатор 55021.82.27 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загорасъгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.06.2018г.
Posted by SB on 2018/6/28 15:16:40 (251 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 26,06.2018г.
Posted by SB on 2018/6/26 14:42:35 (264 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение 3 от 23.05.2018г.
Posted by SB on 2018/5/23 17:02:30 (275 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение 2 от 23.05.2018г.
Posted by SB on 2018/5/23 17:01:44 (320 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение 1 от 23.05.2018г.
Posted by SB on 2018/5/23 17:01:00 (266 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 18.05.2018г.
Posted by SB on 2018/5/18 14:32:00 (364 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.05.2018г.
Posted by SB on 2018/5/3 10:20:18 (308 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.05.2018г.
Posted by SB on 2018/5/3 10:15:46 (340 reads )

Заповед № РД 14-36 от 30.04.2018г.


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 30.04.2018г.
Posted by SB on 2018/4/30 16:19:19 (330 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.04.2018г.
Posted by SB on 2018/4/30 8:29:30 (333 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 25.04.2018г.
Posted by SB on 2018/4/27 8:49:36 (299 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.04.2018г.
Posted by SB on 2018/4/10 14:17:51 (338 reads )

« Предишна[1] 2 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори