Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.08.2019год.
Posted by SB on 2019/8/29 17:22:02 (25 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 29.08.2019год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-31/13.08.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПП като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на техническата инфраструктура и Инвестиционен проект на трасе на ел.кабел за присъединяване на обект „Приемник на ел.енергия-помпа за напояване“ в ПИ 73688.26.11 по плана на с.Търничени, общ.Павел баня, обл. Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/29 11:50:37 (17 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 28.08.2019 год.
 
 
На основание чл.150, ал.3 във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.рег.№СИ-01-15-63/28.08.2019 год. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ с цел обединяване на УПИ IV-1254, УПИ V-1254, УПИ VI-1254, УПИ VII-1254, УПИ VIII-1264, УПИ IX-1264, УПИ X-1264, УПИ XI-1250, 1252 и УПИ XII-1253, кв.26д в един нов УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 с Устройствени показатели: отреждане-„За апартаментен хотел“. Устройствена зона -1/Оо,Жс съгласно одобрен ОУПО Павел баня,Н-15 м., П застр.50%, П озел.30%, Кинт. -2.0, свободно застрояване,гр. Павел баня, обл. Стара Загора.
          -ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - „Апартаментен хотел“ в УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
Изготвил: Й.И
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/27 13:11:27 (23 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 27.08.2019 год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-26/17.07.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-62/27.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
            ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Вътрешните регулационни линии между УПИ IX-908, УПИ X-909, УПИ XII-898 в кв.29 по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти. След промяната  УПИ IX-908 става с проектна с площ 1020.00 кв.м., УПИ X-909 става с проектна с площ 925.00 кв.м., УПИ XII-898 става с проектна с площ 834.00 кв.м. в кв.29 по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, отразено със зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр. Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил: Й.И
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.08.2019г.
Posted by SB on 2019/8/23 13:07:03 (33 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
       ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 23.08.2019г.
 
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-1/01.03.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-60/22.08.2019 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
           -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ II-за фабрика Г.Кирков и УПИ  III-244, кв.88 по плана на с.Александрово, общ.Павел баня в следния обхват:
          - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
          1. Отпадане на съществуващата регулация от изток за УПИ II-за фабрика Г.Кирков по плана на стоп,двор, одобрен със зап.№09/09.01.1995 год. и отпадане на регулационна линия отстояща на 3.00м. от улична регулация на улица с ос.т.297-ос.т.299. Възстановяване на правилната регулация от изток по кадастрален и регулационен план на с.Александрово, одобрен със заповед №600/25.04.1977 год. Отпада отреждането на УПИ II-за фабрика Г.Кирков и вписване на нов кадастрален и регулационен номер за УПИ VX-955 с площ 6560.00 кв.м..
           -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ VX-955, : Вид устройствена зона–Пп, Кинт-1.5, Плътност на застрояване - 80%. Плътност на озеленяване -20%, свързано застрояване.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
Изготвил:     Й.ИВ.
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/20 17:30:13 (25 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
от 12.08.2019год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-30/09.08.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН-трасе на външен водопровод в ПИ 16924.28.85 с дължина на трасето 469.81 л.м., н.т.п-„За селскостопански, горски, ведомствен път”, собственост на Община Павел баня с цел изместване на съществуващия водопровод, попадащ в ПИ 16924.29.18, местност „Попови могили” в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й.ИВ.

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/20 17:27:47 (24 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 19.08.2019год.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-32/14.08.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура на външно електрозахранване на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на земеделска продукция и инвентар“ в ПИ 54153.166.18, местност „Алмалъ дере“, землище с.Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/16 11:36:41 (29 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.08.2019год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-21/02.07.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-58/15.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на външен водопровод и трасе на ел.кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа за обект: „Пристройка към съществуваща сграда-кафе и навес; магазин за сувенири и наблюдателна кула” в ПИ 66826.47.960, местност „Над село“ в землището на с.Скобелево, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Новопроектираният електропровод е с обща дължина 1476.63 м., като 46.88м. от тях попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 1429.75м.-извън урбанизираната територия. Новопроектираният водопровод е с обща дължина 1473.05м., като от тях 42.57м., попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 1430.48м. са в извънселищната територия на с.Скобелево. Трасето на сервитутната му зона да засягат ПИ 66826.47.255, ПИ 66826.47.260 и ПИ 66826.47.857 по кадастралната граница и регистри и уличната регулация на населеното място.
          Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
           Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/16 11:33:31 (26 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.08.2019год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№ АГ-10-33/15.07.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-59/15.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им, за ПИ 47101.104.512, местност „Караорман“ в землището на с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, начин на трайно ползване-„нива“ с площ на имота 51 692.00 кв.м., частта на имота предвидена за застрояване е с площ 25 312.00 кв.м. и следните устройствени показатели:
            Вид устройствена зона – Сс, предназначение на имота-остава нива, К инт-0.4, Плътност на застрояване-20%, характ. на застрояване- с височина съобразно функционална технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа в землището на с.Манолово, н.т.п-„нива“ с цел изграждане на обект „Сгради за селскостопански машини“.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 15.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/6 10:21:16 (39 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.07.2019год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-33/15.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 47101.104.512, местност „Караорман“ с площ на имота 51 692.00 кв.м., частта на имота предвидена за застрояване е с площ 25 312.00 кв.м. в съответствие с нормите на застрояване в землището на с.Манолово, общ.Павел баня, начин на трайно ползване-„Нива“ с цел изграждане на обект: „Сгради за селскостопански машини“, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й.ИВ.

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.07.2019г.
Posted by SB on 2019/7/29 15:39:11 (39 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61,ал.1 от АПК   съобщава , че със Заповед № РД- 14- 55 /26.07. 2019г.  на Кмета на Община Павел баня e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват :  
1.Възстановяване на края на регулацията по плана на с.Долно Сахране, одобрен със заповед № 150 от 16.03.1965г. като се измени сега действащия план на кв.48а с.Долно Сахране , одобрен със заповед № 56 от 15.05.1991г. и заповед № РД – 14-52- от 02.06.2017г. се отреди нов УПИ VІ – 1516 в кв.48а с проектна площ 1050,00 кв. м. по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, отбелязано със зелен цвят върху скицата- проект, неразделна част от заповедта.
2. Попълване с нов кадастрален номер 1516 на новообразувания поземлен имот с проектна площ 1050,00 кв.м. отразено с кафяв цвят на скицата проект, неразделна част от заповедта.
Заповедта и планът се намират в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня ,
ул. ” Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересованите всеки  присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
               
Изготвил: ИК
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.07.2019г.
Posted by SB on 2019/7/19 10:26:00 (30 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 От 10.07.2019г.
 
На основание чл.128, ал.1 от  ЗУТ  Община Павел баня съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – Парцеларен план на Парцеларен план за обект : „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000 м3 на ЦПС гр.Казанлък“ , землище с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Трасето на водопровода преминава преобладаващо през земеделски територии, полски и местни пътища.Изключение правят наколко участъка, които преминават през урбанизирани територии,територии с водни площи и територии, отредени за транспорт.
Обхвата на сервитута преминава през шест броя землища на територията на област Стара Загора.Засегнатите имоти са 286 бр. с обща засегната площ от 34,918 дка, като от тях попадат в :
Землище с.Долно Сахране, община Павел баня -33 бр. имоти;
Землище с.Голямо Дряново, община Казанлък – 55 бр. имоти;
Землище с.Дунавци, община Казанлък – 73 бр. имоти;
Землище с.Копринка, община Казанлък – 90 бр. имоти;
Землище Хаджидимитрово, община Казанлък – 6 бр. имоти;
Землище гр.Казанлък, община Казанлък – 32 бр. имоти;
От тях 64 бр. имоти са общинска публична собственост, 30 бр. имоти са общинска частна собственост, 181 бр.имоти са частна собственост, 5 бр. имоти принадлежат на обществени организации и 1 бр. имоти – съсобственост.
 
             Проекта се намира в Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая № 9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до Общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението.
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 17.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/17 15:07:56 (51 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bgСЪОБЩЕНИЕ
от 17.07.2019 год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-26/17.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Вътрешните регулационни линии между УПИ IX-908, УПИ X-909, УПИ XII-898 в кв.29 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.                  
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 12.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/12 13:05:57 (44 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 12.07.2019год.
  
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-40/04.12.2018 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-53/12.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за за ПИ 73540.176.6 в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора и устройствена зона - Предимно производствена с промяна предназначението на имота от „Торово стопанство“ в „Производствени и складови дейности-машинен парк“.
          Градоустройствени показатели: Вид устройствена зона – Пп, К инт-1.8, Плътност на застрояване-80%, Плътност на озеленяване-20 %, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
Изготвил:      Й ИВ

Обяви по ЗУТ » Съобщение от от 11.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/12 10:13:52 (90 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 11.07.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-14/11.06.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-50/11.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
          - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват:
            1.Отпадане на част от улица-публична общинска собственост представляваща ПИ с идентификатор 55021.501.2046 с площ 232,00 кв.м. и присъединяване към ПИ с идентификатор 55021.501.399, с което увеличава площта на УПИ III-399 в кв. 63 гр. Павел баня ( ПИ с проектен идентификатор 5502.501.3373 с проектна площ 527,00кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3374 с проектна площ 231,00 кв.м.).    
           2.Образуване на задънена улица с о.т. 212-213 и урегулирането и за сметка на ПИ 55021.501.399 – площ 58,00 кв.м. ( ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3372 с проектна площ 58,00 кв.м.).
           3.Придаване по регулация на част от улица ПИ с идентификатор 55021.501.2047 – публична общинска собственост към УПИ ІІІ – 399, кв.63 гр.Павел баня ( ПИ с проектен идентификатор 5502.501.3373 с проектна площ 527,00кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3374 с проектна площ 231,00 кв.м.) – площ 5,00 кв.м.( ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3375 с проектна площ 5,00 кв.м.)
           Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил:      И. К.
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 04.07.2019год.
Posted by SB on 2019/7/9 15:09:54 (51 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 04.07.2019год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-22/02.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПП като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на техническата инфраструктура и Инвестиционен проект – „Изместване на съществуващи водопровод и канализация, преминаващи през ПИ с идентификатор 55021.63.892 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
Изготвил: Й.И
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от от 08.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/9 15:08:18 (46 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 08.07.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/02.04.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-49/08.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
            - ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват: Обединяване на УПИ XI-1276, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1276 и УПИ XII-1275, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3254 в кв.26в в един общ УПИ XI-3353, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3353 в кв.26в по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: Вид устройствена зона-СОо, Жс, ПИ с идентификатор 55021.501.3353, Нк.к.=15.00 м., характер на застрояване-средно застрояване, К инт-2.0, Плътност за озеленяване-30%, свободно застрояване.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.07.2019г.
Posted by SB on 2019/7/3 22:28:00 (49 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 03.07.2019год.
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-11/14.05.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-48/02.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и план схема  на елементите на техническата инфраструктура - трасе на електропровод и водопровод за захранване на ПИ 73451.717.636, ПИ 73451.717.637, ПИ 73451.717.638, ПИ 73451.717.641 и ПИ 73451.717.648, местност „Овчарника“ в землището на с.Турия, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
1.Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод до о.т 90, продължава по улицата с дължина на трасето 12.00 л.м. ,сервитут 7.00 кв.м. и преминава през ПИ 73451.633.17-нива /общинска частна собственост/ с дължина 51.00 л.м., сервитут 31.00 кв.м., през ПИ 73451.717.1234- полски път /общинска публична собственост/ с дължина 484.00кв.м., сервитут 290.00 кв.м. и достига до поземлените имоти собственост на възложителя, преминава през ПИ 73451.717.648/урбанизирана/ с дължина на водопровода 20.00л.м. и сервитут 12.00 кв.м., преминава през ПИ 73451.717.644 полски път/Общинска публ.собственост/ с дължина 127.00 л.м., сервитут 76.00кв.м. Общата дължина на трасето на водопровода е 694.00 м. Общата площ на сервитута на водопровода е 416.00 кв.м.
2.Трасето на електропровода започва от ЕТ монтирано на ТНН на трафопост „Турия“-ТП-2, намиращ се западно от о.т-167, продължава на юг и югозапад до улицата о.т-90, 91,90, по улицата с дължина на трасето 164.00 л.м. ,сервитут 328.00 кв.м. преминава през ПИ 73451.633.17-нива /общинска частна собственост/ с дължина 48.00 л.м., сервитут 96.00 кв.м., през ПИ 73451.717.1234- полски път /общинска публична собственост/ с дължина 500.00кв.м., сервитут 1000.00 кв.м. и достига до поземлените имоти собственост на възложителя, преминава през ПИ 73451.717.648/урбанизирана/ с дължина на водопровода 20.00л.м. и сервитут 40.00 кв.м., преминава през ПИ 73451.717.644 полски път/Общинска публ.собственост/ с дължина 115.00 л.м., сервитут 230.00кв.м. Общата дължина на трасето на Електропровода е 847.00 м. Общата площ на сервитута на електропровода е 1694.00 кв.м.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
Изготвил:   Й ИВ
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.07.2019год.
Posted by SB on 2019/7/2 15:47:38 (56 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
от 02.07.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-21/02.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура на външен водопровод и трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа за обект: „Пристройка към съществуваща сграда-кафе и навес; магазин за сувенири и наблюдателна кула“ в ПИ 66826.47.960, местност „Над село“ в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й.ИВ.
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.06.2019г.
Posted by SB on 2019/6/28 15:42:05 (51 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-20/20.06.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Възстановяване на края на регулацията по плана на с.Долно Сахране одобрен със Заповед №152 от 16.03.1965г., като се изменя сега действащия план на кв.48а, с.Долно Сахране със Заповед №56 от 15.05.1991г. и заповед №РД-14-52 от 02.06.2017г., се отреди нов УПИ VI-1516 в кв.48а по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.                  
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 31.05.2019 год.
Posted by SB on 2019/5/31 12:43:14 (84 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 31.05.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-13/14.05.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-39/30.05.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
           - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ XXII-421 в кв.47 с площ 3999.00 кв.м. на два нови урегулирани поземлени имота:
             -  УПИ XXII-421, кв.47 с проектна площ 2999.00 кв.м. по плана на с.Манолово;
             - УПИ XXIII-421, кв.47 с проектна площ 1000.00 кв.м. по плана на с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора,
           отразено със зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
            Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.05.2019 год.
Posted by SB on 2019/5/29 12:59:37 (89 reads )
 
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 29.05.2019 год.
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-12/14.05.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-38/29.05.2019 год. одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
            1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ VII-155, кв.52 с площ 1826.00 кв.м. и УПИ VI -154, кв.52с площ 1010.00 кв.м. в един общ УПИ VII-604, кв.52 с площ 2836.00 кв.м. по плана на с. Търничени, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
2. Попълване с нов кадастрален номер №604 на новообразувания поземлен имот получени при обединяването на ПИ №155 и ПИ №154, отразено с кафяв и зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня ,  ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.05.2019г.
Posted by SB on 2019/5/23 12:34:50 (85 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 23.05.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-40/04.12.2018г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
             ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 73540.176.6 в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора с устройствена зона - Пп с промяна предназначението на имота от „Торово стопанство“ в „Производствени и складови дейности-машинен парк“, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
           Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. И.
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.05.2019г.
Posted by SB on 2019/5/10 12:58:41 (89 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.05.2019 год.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-3/02.04.2019 год.  дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПРЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПOДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват: Обединяване на УПИ XI-1276, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1276 и УПИ XIII-3254, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3254 в кв.26в в един общ УПИ XI-3353 в кв.26в по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:Й.И

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/25 11:34:47 (110 reads )

 


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 22.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/25 11:25:51 (96 reads )


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 17.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/17 18:14:14 (109 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/9 18:24:03 (112 reads )

 

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
                                                                                         
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.04.2019 год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-9/15.02.2019г.съобщава, че със Заповед №РД–424/05049год. одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ I -за озеленяване и УПИ III- за ресторантв кв.83 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня в следния обхват:
1. Промяна на източната граница на УПИ III - за ресторантв кв.83 по плана на с.Горно Сахране, като УПИ III -ресторант става с проектна площ 3387.00 кв.м.;
2. От УПИ I-за озеленяване в кв.83 по плана на с.Горно Сахране се образуват:
    - УПИ I с проектна площ 705.00 кв.м.;
    - УПИ V кметство и поща с проектна площ 857.00 кв.м.;
    - УПИ VI паркинг с проектна площ 511.00 кв.м.;
    - УПИ VII- за озеленяване с проектна площ 583.00 кв.м.;
 отразено с кафяв цвят на скицата-проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня, ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/2 15:09:28 (121 reads )
 
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 02.04.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-10/22.02.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-22/01.04.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
1. Попълване с нови кадастрални номера №633 и №634 на новообразуваните поземлени имоти получени при разделянето на ПИ №277.
          2. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ V-277, кв.25, представляващ с площ 1053.00 кв.м. на два нови урегулирани поземлени имота:
           - УПИ V-633, кв.25 с проектна площ 528.00 кв.м. по плана на с.Осетеново;
           - УПИ XVIII-634, кв.25 с проектна площ 525.00 кв.м. по плана на с.Осетеново,
            отразено с кафяв и зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
            Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил: Й.И

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 01.04.2019 г.
Posted by SB on 2019/4/1 19:43:31 (119 reads )
ОБ Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.04.2019 год.
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-2/01.04.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
         - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- Проект за изменение на регулационен план за УПИ I-Базар, кв.113 /55021.501.1537/ и улица с о.т. 127 – о.т. 182 – о.т. 183 – о.т. 184 – о.т. 179 – о.т. 178 – о.т. 180 – о.т. 181 – о.т. 156 – о.т. 155 /ПИ 55021.501.2062 по кадастралната карта на гр. Павел баня/. Имот 55021.501.2062 е общинска публична собственост с НТП „За първостепенна улица“, а имот 55021.501.1537 е общинска частна собственост с НТП „За друг обществен обект“ с цел изграждането на „Кръгово кръстовище м/у ул. „Ген. Столетов“ , ул. „Асен Златаров“ и ул.“Тодор Мазаров“, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби. 
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
Изготвил:      Й. ИВ.

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.03.2019г.
Posted by SB on 2019/3/29 20:03:00 (112 reads )

« Предишна[1] 2 3 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори