Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.05.2019г.
Posted by SB on 2019/5/10 12:58:41 (10 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.05.2019 год.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-3/02.04.2019 год.  дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПРЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПOДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват: Обединяване на УПИ XI-1276, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1276 и УПИ XIII-3254, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3254 в кв.26в в един общ УПИ XI-3353 в кв.26в по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:Й.И

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/25 11:34:47 (30 reads )

 


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 22.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/25 11:25:51 (23 reads )


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 17.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/17 18:14:14 (33 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/9 18:24:03 (41 reads )

 

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
                                                                                         
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.04.2019 год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-9/15.02.2019г.съобщава, че със Заповед №РД–424/05049год. одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ I -за озеленяване и УПИ III- за ресторантв кв.83 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня в следния обхват:
1. Промяна на източната граница на УПИ III - за ресторантв кв.83 по плана на с.Горно Сахране, като УПИ III -ресторант става с проектна площ 3387.00 кв.м.;
2. От УПИ I-за озеленяване в кв.83 по плана на с.Горно Сахране се образуват:
    - УПИ I с проектна площ 705.00 кв.м.;
    - УПИ V кметство и поща с проектна площ 857.00 кв.м.;
    - УПИ VI паркинг с проектна площ 511.00 кв.м.;
    - УПИ VII- за озеленяване с проектна площ 583.00 кв.м.;
 отразено с кафяв цвят на скицата-проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня, ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/2 15:09:28 (45 reads )
 
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 02.04.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-10/22.02.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-22/01.04.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
1. Попълване с нови кадастрални номера №633 и №634 на новообразуваните поземлени имоти получени при разделянето на ПИ №277.
          2. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ V-277, кв.25, представляващ с площ 1053.00 кв.м. на два нови урегулирани поземлени имота:
           - УПИ V-633, кв.25 с проектна площ 528.00 кв.м. по плана на с.Осетеново;
           - УПИ XVIII-634, кв.25 с проектна площ 525.00 кв.м. по плана на с.Осетеново,
            отразено с кафяв и зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
            Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил: Й.И

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 01.04.2019 г.
Posted by SB on 2019/4/1 19:43:31 (44 reads )
ОБ Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.04.2019 год.
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-2/01.04.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
         - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- Проект за изменение на регулационен план за УПИ I-Базар, кв.113 /55021.501.1537/ и улица с о.т. 127 – о.т. 182 – о.т. 183 – о.т. 184 – о.т. 179 – о.т. 178 – о.т. 180 – о.т. 181 – о.т. 156 – о.т. 155 /ПИ 55021.501.2062 по кадастралната карта на гр. Павел баня/. Имот 55021.501.2062 е общинска публична собственост с НТП „За първостепенна улица“, а имот 55021.501.1537 е общинска частна собственост с НТП „За друг обществен обект“ с цел изграждането на „Кръгово кръстовище м/у ул. „Ген. Столетов“ , ул. „Асен Златаров“ и ул.“Тодор Мазаров“, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби. 
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
Изготвил:      Й. ИВ.

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.03.2019г.
Posted by SB on 2019/3/29 20:03:00 (37 reads )

Обяви по ЗУТ » съобщение от 12.03.2019г.
Posted by SB on 2019/3/12 20:46:00 (42 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
    ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
от 12.03.2019г.
 
                Община Павел   баня, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ съобщава, че е издадено разрешение за строеж №11  от 13.03.2019год., съгласно одобрен технически инвенстиционен    проект от  главния архитект за  строеж първа категория:
ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОСКОСТИ ОТ ДЪРВЕСНИ
ЧАСТИЦИ/ПДЧ/-ЕНЕРГИЕН СЕКТОР
      ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР 4 /ТРАФОПОСТ И ТНН/   със ЗП и РЗП =108.5 км.м.
      ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР 5 /ТРАФОПОСТ И ТНН/   със ЗП и РЗП =65.5 кв.м.
     ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ    ЗП и РЗП =65.5 кв.м.
      КОТЕЛНО                                                                 със ЗП и РЗП =292.3 кв.м.
      ЕСТАКАДА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ линеен обект с обща дълж. 405м
      ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – циклони, филтри и скрубер, модулна пречиствателна станция за отпадни води /МПСОВ/.
                 Местонахождение: УПИ III-501, 503, 504, кв.76 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
              Възложител: „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 123006579 с адрес на управление с.Горно Сахране, ул.“Шипченска епопея“№24, общ.Павел баня, представлявано от Чаатай Пийадеджи.
 
Изготвил:Й.И
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 06.03.2019г.
Posted by SB on 2019/3/6 16:59:49 (67 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 05.02.2019г.
Posted by SB on 2019/2/5 19:43:58 (114 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 04.02.2019г.
Posted by SB on 2019/2/5 19:43:10 (99 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.01.2018г.
Posted by SB on 2019/1/4 16:43:57 (128 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 17.12.2018г.
Posted by SB on 2018/12/17 11:31:00 (131 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 13.12.2018г.
Posted by SB on 2018/12/13 14:39:57 (139 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 30.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/30 18:30:28 (132 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/21 16:09:52 (151 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/16 13:00:33 (149 reads )

Заповед към съобщението


Обяви по ЗУТ » Съобщение от 12.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/12 15:54:41 (136 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/24 10:49:31 (189 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
от 23.10.2018г.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61,ал.1 от АПК   съобщава , че със Заповед № РД- 14- 84 /23.10. 2018г. e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват :  Разделяне на УПИ ІІІ - 296 в кв.24 представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.296 с площ 1546,00 кв.м. на два нови   урегулирани поземлени имота:
-                      УПИ ХІІІ-3291 в кв.24, представляващ ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3291 с проектна площ 683,00 кв.м по КККР на гр.Павел баня;
-                       УПИ ХІV-3292 в кв.24, представляващ ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3292 с проектна площ 863,00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня;
отбелязано със зелен цвят върху скицата - проект, неразделна част от заповедта.
Заповедта и планът се намират в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня ,
ул. ” Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересованите всеки  присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:ИК

Обяви по ЗУТ » Съобщение 2 от 02.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/2 18:09:00 (181 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/2 11:54:00 (166 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.08.2018г.
Posted by SB on 2018/8/28 9:53:29 (245 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.08.2018г.
Posted by SB on 2018/8/3 16:43:35 (208 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщения от 20.07.2018г.
Posted by SB on 2018/7/20 15:07:00 (282 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 20.07.2018г.
Posted by SB on 2018/7/20 14:58:00 (306 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.07.2018г.
Posted by SB on 2018/7/3 20:21:00 (341 reads )
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
От 03.07.2018 год.
 
На основаниечл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№СИ-01-15-46/02.07.2018г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
             -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ с идентификатор 55021.82.27 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора и Инвестиционен проект „Разделяне на съществуваща ракиджийница в два пункта за изваряване на ракия /вътрешно преустройство/, пристройка и навес“ вПИ с идентификатор 55021.82.27 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загорасъгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.06.2018г.
Posted by SB on 2018/6/28 16:16:40 (299 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 26,06.2018г.
Posted by SB on 2018/6/26 15:42:35 (318 reads )

Обяви по ЗУТ » Съобщение 3 от 23.05.2018г.
Posted by SB on 2018/5/23 18:02:30 (320 reads )

« Предишна[1] 2 3 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Евроизбори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>


   Партньори