Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Услуги » Линк за достъп до проверка на задълженията към МДТ
Posted by SB on 2017/9/18 11:44:04 (1561 reads )

https://46.47.80.245/OnlineReportWSClient/obligations

 


Услуги » - Достъп до обществена информация
Posted by SB on 2017/2/21 13:22:22 (1654 reads )

- Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Павел баня

- Заявления за достъп до обществена информация

- Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Павел баня, и форматите, в които е достъпна

- Отговорно звено за работа по ЗДОИ

- Информационни масиви и ресурси използвани от Община Павел баня

- Информация, предоставяна повече от три пъти

- Отчети за дейността по ЗДОИ


Услуги » Протокол за устно искане за извършване на услуга
Posted by SB on 2015/4/23 11:20:20 (2252 reads )

Протокол за устно искане за извършване на услуга


Услуги » Искане за извършване на комплексна услуга
Posted by SB on 2015/4/23 10:51:59 (2532 reads )

Искане за извършване на комплексна услуга


Услуги » * Декларация за облагане с туристически данък
Posted by SB on 2012/1/3 10:18:44 (3336 reads )
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 61, ал. 5 от ЗМДТ
за облагане с туристически данък
1.        Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
2.        Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание.
  3.  Данъкът при пълен леглови капацитет се определя като произведение от броя на дните в годината,   пълният брой легла в туристическия обект и данъка за една нощувка, приет от общинския съвет.
    4.   Когато дължимият за съответната година данък /к. 3/ е по-малък от 30 % от данъка при пълен леглови капацитет, разликата се заплаща в срок до 1 март, независимо дали обектът се ползва.

Услуги » АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТА
Posted by SB on 2008/8/22 8:20:36 (5774 reads )
Идентифицираните предизвикателства, пред които е изправена общинска администрация налагат цялостна промяна по начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на община Павел баня са насочени към опростяване и рационализиране на административните процедури и въвеждане на интегрирани административни услуги. Община Павел баня тръгва към последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 3 етапа в периода 2014-2018 г.
 
По време на първия етап – 2014-2015 г. ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, чиито образци са оповестени на сайта на общината и ще се извършват без изискване на допълнителни документи.
 
Подаването на искането за извършване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:
1. Чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес:delovodstvo_pb@mail.bg, esgraonpb@gmail.com или на www.pavelbanya.bg  
2. Чрез изпращане на попълнения образец чрез пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в центъра за административно обслужване на общината.
 
След заплатена цена на услугата – по банков път или в брой в центъра за административно обслужване, съответната административна услуга (издаване на документ) на първия етап от въвеждането на комплексно административно обслужване, гражданите може да получат на точно посочен от тях адрес чрез куриер или по пощата, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и друга административната услуга намираща израз в получаване на документ от изброените по засега  по долу  услуги, се получава в центъра за административно обслужване на общината.
 
С I етап от въвеждането на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги извършвани от община Павел баня да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на общината.
 
Изпълнението дава възможност на първо време описаните по долу услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по пощата или чрез куриер.
.

Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори