Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

 
Новини » - ВАЖНО! Всe още има нерегистрирани хотелиери в ЕСТИ
Posted by SB on 2019/11/14 12:38:25 (281 reads )
С писмо № Т-08-00-656 от 06.11.2019 година на Министъра на туризма, Кметът на община Павел баня е уведомен, че не всички лица, извършващи дейност в места за настаняване на територията на община Павел баня за изпълнили задължението си да се регистрират в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ и да подават данни в системата съгласно чл. 116, ал. 5 и ал.6 от Закона за туризма.
Всички хотелиери и лица, предоставящи настаняване в стаи за гости; къщи за гости или апартаменти трябва до 25.11.2019 година да се регистрират в ЕСТИ и да водят регистър на настанените туристи.
След изтичане на този срок община Павел баня ще упражни законовите си правомощия по чл. 179, ал.1, т.3 и чл. 137, ал.1, т. 10 от Закона за туризма – прекратяване на издадените категоризации.

Новини » - Ново кухненско оборудване за Домашен социален патронаж
Posted by SB on 2019/10/30 10:09:52 (476 reads )
На 29.05.2019г. е подписан Договор №РД04-33/29.05.2019г. за изпълнение от Община Павел баня на проект „Подобряване материалната база на социалната услуга ДСП в Община Павел баня чрез закупуване на оборудване за кухните на патронажа”, който е сключен от Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила” гр. София и кмета на Община Павел баня. Договорът е в сила от 01.07.2019г. и е със срок до 30.10.2019г.
 
Стойността му е 29976,96 лв. с ДДС лв., като Фонд „Социална закрила“ предоставя сумата от 26976,26 лв с ДДС, а община Павел баня съфинансира 10% от сумата, а именно 2997,70 лв. с ДДС.
 
Проектът ще допринесе за постигане на общите цели и приоритети на Фонд „Социална закрила“, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на целеви групи в неравностойно положение, тъй като има за цел повишаване качеството на услугата Домашен социален патронаж. Социалната насоченост на проекта е свързана с широка целева група от възрастни хора и хора с увреждания.
 
 Основната цел на проекта е подобряване на материалната база за приготвяне на храна за уязвими лица и повишаване качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж в гр.Павел баня и село Габарево чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане.
 
Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила“ към МТСП гр.София.
 
 
 
Информацията е изготвена от:
 
Ръководител на „Дейност ОССУ“
 
Соня Узунова

Новини » - Ще се изплащат обезщетенията за домашните прасета
Posted by SB on 2019/10/19 9:53:05 (634 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
 
В сряда 23.10.2019 г. от 11,00 до 14,00 часа в зала "Младост" на читалище "Напред - 1903" гр. Павел баня ще се изплащат обезщетения в размер на 300,00 лв. на стопаните, заклали доброволно прасетата си в обекти тип „Заден двор“ и одобрени съгласно представените от БАБХ списъци.

Новини » - Стартира прием на документи за механизма "Лична помощ"
Posted by SB on 2019/8/23 9:13:55 (1278 reads )
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В
МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ.
КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА
До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:
•          лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
•          децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
•          децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
 
1.         Заявление по образец;
2.         Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от ДСП гр. Казанлък;
3.         Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка).
4.         Копие от пълномощно на упълномощеното лице подаващо заявление.
5.         Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
6.         ЕР на ТЕЛ / за дете/
 
! В Заявлението, Вие (вашият законен представител) изрично давате съгласие:
•          добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга; 
•          до 380 лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД ( в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
 
! В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.
 
В заявлението всеки кандидат-ползвател на лична помощ може да посочи избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Общината може да посочи такъв.
 КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
Асистент може да бъде всяко дееспособно лице, което не е:
•          поставено под запрещение;
•          осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Кандидатът за асистент подава:
1.         Заявление по образец;
2.         Документ за самоличност (за справка)
3.         Автобиография - CV;
4.         Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
5.         Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
6.         Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
 
Документи за лични асистенти ще се приемат в сградата на Община Павел баня, партерен етаж .
Документи за потребители ще се приемат в сградата на ДСП ул.“Хр.Ботев“ №8, втори етаж .
 
За информация на тел.    04361 2260 или тел.04361 34 82

Новини » - Откриха строителната площадка за водопроводи в селата
Posted by SB on 2019/8/21 15:43:22 (1388 reads )
Днес в село Асен кметът на община Павел баня Станимир Радевски в присъствието на кметовете на с. Скобелево, с. Асен, с. Горно Сахране и с. Долно Сахране, както и на управителя на ВИК ЕООД Стара Загора инж. Румен Райков, откри строителна площадка на дългоочаквания „воден“ проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране в общ. Павел баня, обл. Стара Загора“, съгласно Договор № 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г. , сключен между Община Павел баня и Държавен фонд Земеделие, за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
Проектът е на стойност 5 535 618,13лева без ДДС.
Инвестиционният проект е изготвен през 2016г., проектното предложение е подадено в ДФЗемеделие още на 02.09.2016г., договорът с ДФ“Земеделие„ е сключен на 19.10.2019г.
Общо ще бъде подменен водопровод с дължина 28 271,12л.м.
В с. Скобелево ще се подменя 441,57л.м. водопровод, в с. Асен - 1206,51л.м., в с.Горно Сахране- 11 822,29л.м. и в с.Долно Сахране – 14 800,74л.м. подмененият водопровод ще бъде в помощ на жителите на 4 села в община Павел баня – 23% от населението на общината или 4055жители.
 
 
Община Павел баня
21.август 2019г.

Новини » - 6 дневна работна седмица за работниците от Дейност Чистота
Posted by SB on 2019/8/14 8:48:43 (1448 reads )
Кметът на община Павел баня разпореди 6-дневна работна седмица за работниците от Дейност Чистота.
Във връзка с увеличения брой туристи в град Павел баня, машините за сметосъбиране ще работят и в съботния ден до края на летния сезон. 
Кметът н а общината отново призовава гражданите да не изхвърлят строителни отпадъци на нерегламентирани места. Строителните отпадъци се извозват на единственото в района депо за строителни отпадъци в село Шейново.
Припомняме, че за един тон битов отпадък, от събраната такса битови отпадъци се заплащат и 90,4 лева такси и отчисления. През м. юли са извозени на претоварна станция Казанлък 333 тона битови отпадъци.
 
Община Павел баня
М. Август 2019г.

Новини » - Хотелиерите трябва да се регистрират в ЕСТИ до 30.09.
Posted by SB on 2019/8/6 9:06:59 (1877 reads )
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
            Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване. 
            Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиер/ в ЕСТИ е 30.09.2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително и физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изискванията на чл.116, ал. 5 от Закона за туризма.
            Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg/. На този адрес е публикувана и видео-инструкция за работа със системата, същия е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран/.
            Изчисляването на дължимия туристически данък, ще се извършва през ЕСТИ от 01.10.2019 г. 

Милена Паунова - Заместник кмет община Павел баня
тел. 0893 343790

Новини » - Автобусите вече ще спират и на "Кауфланд"!
Posted by SB on 2019/8/1 14:44:44 (1593 reads )
След инициализирана подписка на жители от община Павел баня, Ви информираме, че от 05.08.2019 г. автобусите движещи се по общинска и областна транспортни схеми с квота община Павел баня ще имат нова спирка СП "Кауфланд". Променя се и началния час на тръгване от с. Турия на 19:00 ч, през Павел баня в 19:10ч. за гр. Казанлък.

Новини » - Водопровод за над 5 милиона в селата от община Павел баня
Posted by SB on 2018/10/19 17:00:00 (6246 reads )
Договор за 5 535 618 лева /без ДДС/ подписа днес /19.10.2018г./ кмета на община Павел баня Станимир Радевски с Държавен фонд „Земеделие” за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА /28.40502 км/, обхващаща селата Горно Сахране и Долно Сахране – изцяло и Асен и Скобелево – частично.  Проекта е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител.
Според договора срока за извършване на инвестицията е 36 месеца.
 
Т.Начева

Пътят на отпадъка

Меню

  Местни избори 2019

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори