Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Публични регистри » Регистър на декларациите по чл.12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ
Posted by SB on 2014/8/18 14:11:29 (5636 reads )
                                               Регистър
 на декларациите по чл.12 т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси
 
 
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
1. АЛИ САБРИ КАНТАР- ДПС
Общински съветник
2. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ – БСП
Общински съветник
3. АТАНАС ТОМОВ СОМОВ - ПП „ГЕРБ“ 
Общински съветник
4. АЛИЛ МЕХМЕД САРАЧ- ДПС
Общински съветник
5. ДИМИТЪР ДИМОВ НУНКОВ -ПП „ГЕРБ“
Общински съветник
6. ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАЛИНКОВ – БСП
Общински съветник
7. ЕРАЙ НАЗИФ МЕХМЕД – ДПС
Общински съветник
8. ЗЕЙНЕЛ ФАИК СЕЛЯЙДИН – ДПС
Общински съветник
9. ИСА ЕМИН БЕСООЛУ – ДПС
Общински съветник
10. ЛАЛЧО МИТКОВ ЛАЛЕВ -ОБЕДИНЕНИЕ
Общински съветник
11. ПЕНКА НИКОЛОВА ВАЛЕРОВА –ОБЕДИНЕНИЕ
Общински съветник
12. НЕДЯЛКА НИКОЛОВА НЕДЕВА - ОБЕДИНЕНИЕ
Общински съветник
13. ПЕТЪР НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ- ДПС
Общински съветник
14. СУНАЙ ЮСЕИН ЮСЕИН -ОБЕДИНЕНИЕ
Общински съветник
15. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ - ПП „ГЕРБ“
Общински съветник
16. ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ - ДПС
Председател ОбС
17. ШЕРИФ РАИМОВ ЕМУРЛОВ  - ДПС
Общински съветник
18. Станимир Христов Радевски
Кмет на Община Павел баня
19. Йордана Ненова Енева
Зам.кмет на Община П.баня
20. Христо Калчев Христов
Кмет на с.Долно Сахране
21. Шукри Мустафа Юсеин
Кмет на с.Габарево
22. Ахмед Ибрям Ходжа
Кмет на с.Търничене
23. Николай Бояджиев
Кмет на с.Скобелево
24. Недялко Петков
Кмет на с.Асен
25. Мудард Касим Моллаахмед
Кмет на с.Манолово
26. Кръстьо Рачев Захариев
Кмет на с.Горно Сахране
27. Цвятко Балабуров
Кмет на с.Тъжа
28. Гюнай Мехмед
Кмет на с.Осетеново
29. Иван Дончев
Кмет на с. Турия
30. Милена Иванова Паунова
Зам.кмет на Община
31.
Общински съветник
  Изтегли
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ЗАБЕЛЕЖКА: Декларациите по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси на служителите от Общинска администрация са подадени пред органа по назначаване. Достъпа до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.
 

Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори