Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Кметът се срещна с фирмите, които ще асфалтират
Posted by SB on 2011/8/29 16:28:21 (3347 reads )

- Кметът се срещна с фирмите, които ще асфалтират

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ ПО ПРСР / 2007-2013Г./
 
На 24 август при Кмета на община Павел баня Станимир Радевски се проведе среща на Ръковоството на община Павел баня с изпълнителите на проект по ПРСР „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Павел баня – І етап” по Договор №24/322/00147/23.10.2009г.  между община Павел баня и ДФ „Земеделие” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” .
Основен проблем, който трябваше да се реши на срещата беше – как да започне да се изпълнява Договора с ДФ „Земеделие” при условие, че Общински съвет на община Павел баня не е приел Решение за финансиране на ДДС чрез поемане на общински дълг. Такова предложение е внесено от Кмета на общината Станимир Радевски още на 8 април 2011г. , но общинските съветници не одобряват поемането на дълга.
По проекта са отпуснати общо 1 741 328лв., но след проведените тръжни процедури към м. август 2011г. сумите са намалени значително. По проекта са проведени 3 тръжни процедури по реда на НВМОП и ЗОП и са сключени 3 договора – с фирма „Пътприбор” ООД за извършване на СМР на стойност 776 402 лева с ДДС, с фирма „Елгарио консорциум ДЗЗД /дружество по ЗЗД/” за управление, мониторинг и инвеститорски контрол на извършваното строителство на стойност 21 600 лева с ДДС и с фирма „ЕН АР КОНСУЛТ” ООД за строителен надзор на стойност 11 760 лева с ДДС.
След последното съгласувателно писмо от ДФ Земеделие за съгласуване на тръжната процедура за строителство без финансови корекции и влизане в сила на Договора за строителство е необходимо привеждане на авансово плащане по проекта, като данъчната основа ще бъде от приведеното още през 2010г. авансово плащане, а ДДС трябва да се осигури от общината. Неприемането на предложението за поемане на общински дълг от Фонд ФЛАГ ще затрудни изпълнението на проекта.
Срещата при Кмета на общината завърши с предложение за различни решения за преодоляване на препятствието, поставено пред община Павел баня.