Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Създадена е общинска комисия по водно спасяване
Posted by SB on 2011/7/28 16:19:42 (3548 reads )

- Създадена е общинска комисия по водно спасяване

В изпълнение на чл.4 и 5 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи приета с Постановление № 182 на Министерски съвет от 24 юли 1996 год. (обн. в ДВ бр.65/ 31.07.1996 г.) с цел създаване условия за изпълнението на ангажиментите на Българския червен кръст по отношение на превенцията на водния травматизъм и във връзка с писмо от Български червен кръст Областен съвет Стара Загора бе издадена заповед на кмета на Общината, с която бе назначена общинска комисия по водно спасяване и бяха определени водните площи, намиращи се на територията на Община Павел баня, които ще се ползват за къпане, плуване и други водни спортове, с лечебна и развлекателна цел през 2011 г.,  както следва:
*       Плувен басейн за рехабилитация (закрит) в „ПРО”ЕАД клон Павел баня
*       Плувен басейн за рехабилитация (открит) в „ПРО”ЕАД клон Павел баня
*       Плувен басейн за рехабилитация (закрит) в хотел „Севтополис Балнео & СПА” Павел баня
*       Плувен басейн за рехабилитация (открит) в хотел „Севтополис Балнео & СПА” Павел баня
*       Плувен басейн за рехабилитация (закрит) в хотел „Маркони” Павел баня
*       Плувен басейн за рехабилитация (открит) в „СБР-НК”ЕАД клон Павел баня
*       Плажен и увеселителен комплекс в гр.Павел баня
На комисията бе разпоредено
1.        Да извърши проверка и установи готовността на водните площи намиращи се на територията на Община Павел баня, които ще се ползват за къпане, плуване и други водни спортове, с лечебна и развлекателна цел през летния сезон на 2011 г.
2.        Периодично да извършва контролни проверки на водните обекти на територията на Община Павел баня, по изпълнение изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи приета с Постановление № 182 на Министерски съвет от 24 юли 1996 год. (обн. в ДВ бр.65/ 31.07.1996 г.)
3.        Във всички водни обекти на територията на Община Павел баня, които не са определени за къпане, като реки, микроязовири, открити канали, водоеми, изкопи и други бе забранено използването им за къпане през летния сезон на 2011 г.
4.        Всички охраняеми и неохраняеми водни обекти на територията на Община Павел баня да бъдат обезопасени с ясни и забележими предупредителни табели и забранителни знаци.
5.        Всички неохраняеми водни обекти на територията на Община Павел баня да бъдат обезопасени с ясни и забележими предупредителни табели и забранителни знаци от кметовете на населените места на чиято територия са разположени.
6.        Лицата, които нарушават разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи носят административно-наказателна отговорност по чл.32 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежка санкция.