Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Разработени проекти : Разработени проекти
Posted by SB on 2010/9/23 10:53:38 (1852 reads )

Разработени проекти

Разработени проекти:

Име на проекта
Програма
Сума по проекта
1.
“Ден на Европа”
Програма ФАР 2002
“Информационна и комуникационна програма, България”
Проект EUROPEAID/114711/D/SV/BG
4011,60лв.
2.
Изграждане на обществен санитарен възел с достъп на хора с увреждания
Японско посолство
 
80 000,00лв.
 
3.
Отдих на “Русалка” – неповторими туристически възможности на територията на Община Павел баня
 
ПРОГРАМА ФАР-икономическо и социално сближаване
Бюджетна линия: BG 0202.02
 
485 289,90лв.
4.
Изграждане на достъпна социално-икономическа инфраструктура, с цел развитие на туризма в Община Павел баня
 
Съгласно Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна
Проект BG04.REDG.JР
 
412 042,82 лв.
5.
Възстановяване моста над р. Тунджа, по пътя между гр. Павел баня и с. Габарево
Японско посолство
79 353,00лв.
 
6.
Ремонт ОУ "Ген. Скобелев", с. Скобелево, община Павел баня
Проект Красива България
73 841,14лв.
7.
Ежегоден фестивал “Културата на моя етнос-заедно в Европа”
НССЕДВ
5 080,00лв.
8.
Изграждане на Детска площадка в междублоковото простраство на гр. Павел баня
 
Програма „Местни екоинициативи 2006
 
12 328,99 лв.  
9.
Изграждане на Дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст в община Павел баня
 
Phare 2004 /Deinstitutionalisation/GRANTSБюджетна линия: BG 2004/016-711.01.02
 
258 200,00лв.
10.
Доизграждане канализационна мрежа – гр. Павел баня
Социално инвестиционен фонд
324 000,00лв.
11.
Изграждане на пазар за собствена и местна продукция – цветя, плодове и зеленчуци, местни занаяти, с удобства за лица с увреждания в района на оздравителните комплекси
Фондация Лале
19 191,02лв.
12.
Културата на моя етнос – заедно в Европа
 
Програма Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство
 
5 548,00лв.
13.
Повече идеи за ПЧП - Общините партньори на Бизнеса
BG051PO002/08/1.4-02
Оперативна програма „Административен капацитет”
*Партньор на община Казанлък
693 980,00 лева
14.
Канализационен клон “Зона запад” – с. Тъжа, община Павел баня
 
ПУДООС
1 110 289,74
15.
Рехабилитация на ВиК по улици с ромско население
Програма ФАР
750 470,29лв.
16.
Училището – равен старт в добри условия
Програма ФАР
289 312,85лв.
17.
Дневен център „Топъл дом”
Бюджетна линия: BG 2005/017-353.01.02
Код на публикация: Phare 2005/Deinstitutionalisation/GRANTS
199 853,20лв.
18.
Подадена ръка – очаквано добро
ОП „Развитие на човешките ресурси”
85 044,17лв.
19.
Ние сме различни – интересите ни са общи
ОП „Развитие на човешките ресурси”
134 134,01лв.
20.
Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в община Павел баня
ОП „Административен капацитет”
359 523,72лв.
21.
Модернизация и обновяване на воден цикъл с. Габарево
ОП „Околна среда”
14 929 082,18лв.
22.
Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня
ОП „Околна среда”
10 583 124,92лв.
23.
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия – І етап
ПРСР, мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
2 976 095,00лв.
24.
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево
ПРСР, мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
4 353 578,00лв.
25.
Възстановяване мост над р. Тунджа, южно от с. Габарево
/фаза- идеен проект/
МКВ към МС
344 035,61лв
26.
Хидротехническо съоръжение - реконструкция на речен праг пред главен водопровод Павел баня / р. Тунджа /
МКВ към МС
144 997,97лв.
27.
Хидротехническо съоръжение –речен праг за запзване на екологичното равновесие на реката / р. Тунджа /
МКВ към МС
196 413,83лв.
28.
Подпорна стена – съоръжение от уличната мрежа между о.т.89а до о.т.94, с. Скоболево, община Павел баня / р. Габровница /
МКВ към МС
224 220,93лв.
29.
Реконструкция устоите на мост – елемент на уличното платно, с. Скобелево, община Павел баня / р. Габровница /
МКВ към МС
69 792,28лв.
30.
Подпорна стена – съоръжение от уличната мрежа между о.т. 108 и о.т-111, с. Турия, община Павел баня / р. Турийска /
МКВ към МС
128 683,92лв.
31.
Канализация по част от ул. „Розова долина” и ул. „Пролет” град Павел баня, от о.т 35-36-37
ПУДООС
60 441,63лв.
32.
Реконструкция на водопровод по ул. „Иван Вазов” град Павел баня от о.т 203-236-240-350-250
ПУДООС
113 307,11лв.
33.
Канализация в село Тъжа, община Павел баня от о.т 101А – 204Б – 204А
ПУДООС
115 058,80лв.
34.
Павел баня – атрактивно място за балнеоложки туризъм и почивка
ОПРР, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”
Oперация 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-01/2009 Подкрепа за развитието на туристически атракции”Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-02/2009
 
1 000 000,00лв.
35.
Ремонт сграда „Социални дейности”, гр. Павел баня
Проект „Красива България”
134 107,00лв.
36.
Ремонт к-с с. Тъжа (худ.галерия, сграда пенс.клуб, сграда ДСП и зала за събрания)
Проект „Красива България”
74 572,00лв.
37.
Културата на моя етнос
ОП РЧР
366 231,87лв.
38.
Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня
ПРСР, ПО МЯРКА 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
122 035,84лв.
39.
Закриване на старо депо за ТБО гр.Павел баня
ПМС № 209 от 20 август 2009 г.
1 355 165,10лв
40.
Компетентна администрация – ключът към успеха
BG051PO002/10/2.1-04 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”
133 896,60 лв.
41.
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Павел баня
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”
Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010
 
1 358 561,58лв.
42.
Създаване на разсадник за цветя, нови цветни алеи и тревни площи, обогатяване и облагородяване на парковата композиция в гр. Павел баня
Бюро по Труда, МТСП
30 091,28лв.
43.
Поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Павел баня
Бюро по Труда, МТСП
48 810,43лв.
44.
Подкрепа за запазване на културните ценности в община Павел баня
Бюро по Труда, МТСП
39 998,62 лв.