Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : Културата на моя етнос
Posted by SB on 2010/9/23 10:50:07 (1350 reads )

Културата на моя етнос

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 
Мярка
BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
Име на проекта
Културата на моя етнос
 
Сума по проекта
366 231,87 лв.
Кратко описание
Обща цел на проект „Културата на моя етнос” е подобряване на външната среда и условията на образование с дейности насочени към опознаване на различните етноси и гарантиране на равен достъп на децата от етническите малцинства.
На територията на община Павел баня има 11 целодневни детски градини, като едната е филиал. Целодневна детска градина „Синчец” е най-голямата градина с четири групи и се намира в общинския център гр. Павел баня. За учебната 2009/2010 г.в тях се обучават 447 деца от различни етноси, 321 от които от малцинствени групи. За тази цел e необходимо да се създадат условия за успешна реализация на етническите малцинства чрез дейности към културното многообразие на етноси, гарантирайки равен достъп на всички до образование в детските градини, провеждане на традиционнните празници на различните етноси, осигуряване на достъп на децата от социално слаби семейства, обхващане на всички деца в детските градини, обогатяване на материалната база с привлекателен инвентар в двора на детските градини. Допълнителните занимания и ангажираност на децата, чрез концерти, танци, театър, мултимедиен свят, спортни игри, насочва децата към развиване на културната идентичност, ангажира и родителската общност. Чрез привличане интереса на децата и родителите с издирване и съхранение на песни, предания и обичаи, се осмисля ползата от образованост, повишава се желанието за учене, разрешава проблема с прибиране и задържане на децата в детските градини.
Актуално състояние
Предаден за оценяване