Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево
Posted by SB on 2010/9/23 10:49:17 (1393 reads )

Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма „Околна среда”
 
Мярка
BG161PO005 08/1.12/01/07
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”
Име на проекта
Модернизация и обновяване на воден цикъл на с. Габарево
 
Сума по проекта
14 929 082,18лв
Кратко описание
Общицели на проекта е да се постигне съответствие с екологичното законодателство, в частност, с Директивата за градски отпадни води и Директивата за питейни води.
Целите на инвестиционните намерения са:
1.Намаляване броя на авариите по водопроводната мрежа
2.Подобряване питейните качества на водата
3. Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и канализационна мрежа
Актуално състояние
Предаден за оценяване