Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня
Posted by SB on 2010/9/23 10:48:34 (1479 reads )

Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма „Околна среда”
 
Мярка
BG161PO005 08/1.12/01/07
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”
Име на проекта
Модернизация и обновяване на воден цикъл гр. Павел баня
 
Сума по проекта
10 583 124,92лв
Кратко описание
Стратегическата цел на проекта е изграждане на модерна инженерно - техническа и екологична инфраструктура за подобряване на жизнената среда в град Павел баня и опазване на подземните и повърхностните води, въздуха и почвите от замърсяване.
 
Общицели на проекта е да се постигне съответствие с екологичното законодателство, в частност, с Директивата за градски отпадни води и Директивата за питейни води.
Целите на инвестиционните намерения са:
1.Намаляване броя на авариите по водопроводната мрежа
2.Подобряване питейните качества на водата
3.Целогодишно обезпечаване на град Павел баня с гравитачна вода
4.Зониране на града с цел избягване на неудобството от липса на вода в района на града
5.Възстановяване на противопожарните и спирателни кранове, както монтирането на нови такива на необходимите места.
6.Повишаване на санитарно-хигиенните норми в курорта в резултат на изграждането на канализацията.
Актуално състояние
Предаден за оценяване