Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево
Posted by SB on 2010/9/23 10:46:56 (1354 reads )

Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Програма за развитие на селските райони
 
Мярка
Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
Име на проекта
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево
 
Сума по проекта
4 353 578,00лв.
 
Кратко описание
Основната цел на проекта би могла да се дефинира най-кратко като: изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението, канализационна система в с. Скобелево, вкл. изграждане на пречиствателна станция за отпадни води
Актуално състояние
Предаден за оценяване