Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : Павел баня - атрактивно място за балнеоложки туризъм и почив
Posted by SB on 2010/9/23 10:45:39 (2328 reads )

Павел баня - атрактивно място за балнеоложки туризъм и почив

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Регионално развитие
Мярка
Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”
Oперация 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-01/2009 Подкрепа за развитието на туристически атракции”
Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-02/2009
Име на проекта
Павел баня – атрактивно място за балнеоложки туризъм и почивка
 
Сума по проекта
1 000 000.00лв.
Кратко описание
Туризмът е основния поминък за населението в град Павел баня. Местното население е почти изцяло ангажирано с сферата на обслужването и туризма (48,27% ). Сравнително постоянният брой туристи, посещаващи града доказват трайния интерес към Павел баня.
В град Павел баня се намира и единствения по рода си у нас рехабилитационен център, специализиран за лечение и активна почивка на хора с трайни увреждания, в редица случаи и необратими физиологични и функционални увреждания.
Развитието на атракции и допълнителни мероприятия за разнообразяване на свободното време на туристите, използвайки наличните ресурси ще допринесе за запълване на липсващото звено между добрата ресурсна обезпеченост, налична леглова база, възможности за лечение и рехабилитация и осигуряване на пълноценна почивка и ангажиране на свободното време. Обединяването на този потенциал и развитие на туристическите атракции ще превърне курорта търсен целогодишно от по-голям брой туристи, което ще развие инициативата в местното население, ще допринесе за подобряване на инфраструктурата и повишаване на туристическия имидж на региона като цяло.
Актуално състояние
Предаден за оценяване