Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
Posted by SB on 2010/9/23 10:44:10 (1710 reads )

ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Министерство на околната среда и водите
 
Мярка
ПМС № 209 от 20 август 2009 г.
 
Име на проекта
ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТБО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
 
Сума по проекта
1 355 165,10лв
 
Кратко описание
В изпълнение на изискванията на Европейската директива за управление на отпадъците страната ни е поела ангажимент да организира третирането на битовите отпадъци в съответствие с всички европейски екологични изисквания, като изгради система от 55 регионални депа, които да поемат отпадъците от всички населени места в страната.
С оглед предотвратяване, намаляване и ограничаване вредното възмдействие на депото върху човешкото здраве и околната среда, в изпълнение на поетите от РБългария като страначленка на ЕС ангажименти, и поради изтичане срока за експлоатация на депото и съгласно Заповед № РД-08-117/23.07.2009г. на Директора на РИОСВ Стара Загора е преустановена дейността на общинско депо Павел баня, находящо се на територията на гр. Павелбаня (имот № 000248).
Разработеният проект разглежда Затваряне и рекултивация на съществуващо депо/сметище на община Павел баня като част от инвестиционен проект EuropeAid/124484/D/SV/BG – „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Стара Загора, Луковит и Костенец”, изпълняван от Консорциум РАМБОЛ – НИРАС – ЕКОПРО.
Целта на проекта е закриване, саниране и последващо контролиране на депо за ТБО гр. Павел баня (м. Бонин дол). Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели намаляванеколичеството на отделящия се инфилтрат и подобряване ландшафта на района.
Актуално състояние
Предаден за оценяване