Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Па
Posted by SB on 2010/9/23 10:16:21 (1582 reads )

Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Па

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Регионално развитие
 
Мярка
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”
Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010
Име на проекта
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Павел баня
Сума по проекта
1 358 561,58 лв.
Кратко описание
Чрез реализацията на проекта ще се постигне:
-Осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура с висок клас енергийна ефективност;
-Намаляване разходите за енергия в образователната инфраструктура в община Павел баня;
-Повишаване качеството на живот на жителите в община Павел баня, от които над 30% са роми;
-Повишаване привлекателността на община Павел баня чрез подобряване възможностите за развитие на жителите.
-Възстановяване и модернизация на училищната мрежа;
-Създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии;
-Осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес;
- Социално включване и осигуряване на равен достъп до образование на всички деца от Община Павел баня, независимо от местоживеене, етнически произход, социално положение и здравословно състояние;
- Интегриране на деца със специални образователни потребности, включително и на такива от ромски произход;
- Развиване потенциала на училищата, като по този начин те ще станат още по желана и приятна територия за учениците.
Актуално състояние
Предаден за оценяване