Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : Компететната администрация - ключ към успеха
Posted by SB on 2010/9/23 10:13:22 (1303 reads )

Компететната администрация - ключ към успеха

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Административен капацитет
Мярка
BG051PO002/10/2.1-04 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”
Име на проекта
Компететната администрация – ключ към успеха
 
Сума по проекта
133 896,60 лв.
Кратко описание
Изпълнението на проекта ще има трайно и устойчиво въздействие върху целевите групи. Проведените конференции и семинари ще допринесат за повишаване знанията, компетенциите и уменията на участниците в областта на човешките ресурси и въвеждането на делегирани бюджети и в детските градини, като това ще доведе до финансова децентрализация и самостоятелност на представителите на целевите групи.
Делегирането е свързано с разширяване свободата на директорите за вземане на решения при управлението и контрола на финансите на училището, върху целесъобразното набиране и разходване на средствата.
Финансирането по формула е механизъм за определяне за всяко училище справедлив дял бюджетна субсидия на базата на обективни показатели, изразяващи обема на дейността му.
Инвестициите в човешките ресурси са основни за постигане на целите на Лисабонската стратегия. Успехът на всяка една институция зависи от качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, обучи и запази. Доброто управление на човешките ресурси е ключов фактор за реформата в държавната администрация. Капацитетът на администрацията е предпоставка за доброто управление и подобряване на административното обслужване.
Доброто функциониране на администрациите зависи от компетенциите и професионализма на служителите. Това оказва влияние върху всеки гражданин на страната и е от пряк обществен интерес. Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост
Реализацията на проекта ще допринесе за повишаване квалификацията на служители от общинските администрации, в частност в сферата на образованието, което ще доведе до по-висока ефективност в работата на държавните служители.
Актуално състояние
Предаден за оценяване
 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Оперативна програма Регионално развитие
 
Мярка
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”
Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010
Име на проекта
Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Павел баня
Сума по проекта
1 358 561,58 лв.
Кратко описание
Чрез реализацията на проекта ще се постигне:
-Осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура с висок клас енергийна ефективност;
-Намаляване разходите за енергия в образователната инфраструктура в община Павел баня;
-Повишаване качеството на живот на жителите в община Павел баня, от които над 30% са роми;
-Повишаване привлекателността на община Павел баня чрез подобряване възможностите за развитие на жителите.
-Възстановяване и модернизация на училищната мрежа;
-Създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии;
-Осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес;
- Социално включване и осигуряване на равен достъп до образование на всички деца от Община Павел баня, независимо от местоживеене, етнически произход, социално положение и здравословно състояние;
- Интегриране на деца със специални образователни потребности, включително и на такива от ромски произход;
- Развиване потенциала на училищата, като по този начин те ще станат още по желана и приятна територия за учениците.
Актуално състояние
Предаден за оценяване