Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : Мониторинг на проект "Домашен помощник"
Posted by SB on 2010/4/19 13:36:38 (2829 reads )

Мониторинг на проект "Домашен помощник"

BG051PO001/5.2-04-0020-C0001
 „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
проектът се реализира от
 
община павел баня
 
с партньор
снц ”гражданско обединение за павелбаня”
               
 
От 15.04.2010г. до 23.04.2010г. ще се извърши мониторинг от Екипа за управление на проекта и представител на партньора СНЦ “Гражданско обединение за Павел баня”. Целта е да се провери качеството на осъществяваните дейности при предоставяне на услугата „домашен помощник”.
 
.
.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”