Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Мониторинг на проект "Домашен помощник"
Posted by SB on 2009/11/30 12:52:51 (2344 reads )

- Мониторинг на проект "Домашен помощник"

BG051PO001/5.2-04-0020-C0001
 „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
 
проектът се реализира от
 
община павел баня
 
с партньор
снц ”гражданско обединение за павелбаня”
 
От 11.11.2009г. до 16.11.2009г. беше извършен мониторинг от представители на екипа за управление на проекта и представители на партньора. Основната задача беше да се контролира качеството на предоставяните социални услуги от домашните помощници. Да се провери спазват ли се месечните графици и изпълняват ли се посочените в тях дейности.
Мониторингът констатира, че  чрез предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Проектът действително постига основните си цели:
·         Избягване настаняване на самотно живеещи, болни, възрастни лица в специализирани институции.
·         Преодоляване чувството на изолация и безпомощност у лица, които не са в състояние да се справят сами с ежедневните си потребности, поради различни заболявания.
·         Облекчаване от непрекъснати грижи и ангажименти близките на лицата с увреждания и осигуряване на възможност за включване в трудовия процес.
Лицата осъществили мониторинга дават добра оценка на работата на домашните помощници .
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”