Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Проверки от РИОКОЗ по квартирите
Posted by SB on 2009/11/25 11:24:01 (2516 reads )

- Проверки от РИОКОЗ по квартирите

Във връзка с изискванията на Закона за здравето от РИОКОЗ Стара Загора бяха направени проверки в хотелите и местата за настаняване в гр. Павел баня. Проверките установиха редица несъответствия. Поради тази причина, община Павел баня организира среща на отдаващите частни квартири граждани с д-р Каталина Вълкова, началник отдел "Контрол на нехранителни обекти и стоки", която разясни основните законови изисквания при обектите с обществено предназначение. От тук можете да изтеглите   НАРЕДБА № 15 ОТ 16 АВГУСТ 1996г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ