Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Стартира проекта "Домашен помощник"
Posted by SB on 2009/10/6 14:26:58 (2824 reads )

- Стартира проекта "Домашен помощник"

BG051PO001/5.2-04-0020-C0001
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
„ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
От 1 октомври стартира проект "Домашен помощник" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" фаза 2. Схема за безвъзмездна финансова помощ -  „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” дейност „Домашен помощник”. Проектът се осъществява от община Павел баня с партньор Сдружение с нестопанска цел ”Гражданско обединение за Павел баня”. Услугата „домашен помощник” се изразява в извършване на дейности в домашни условия, свързани с обслужване на болни възрастни хора и самотни лица, тя е свързана с подкрепа и помощ за извършване на обичайни, ежедневни дейности в бита на кандидатите.
        По проекта могат да кандидатстват лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират социалния си живот, както и самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
        Желаещите да ползват услугата „Домашен помощник” подават заявление по утвърден образец пред администратора по проекта чиито офис се намира   в сградата на ОССУ ул.”Хр.Ботев №8 /Домашен социален патронаж/,
Към заявлението си всеки кандидат подава следните документи:
    1. Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - в случаите, в които това е приложимо – за справка
    2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК , други медицински документи).
    3. Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса  . Допълнителни документи, удостоверяващи личния доход на кандидата, се изискват при необходимост. 

 

  • Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”