Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Проверки в търговските обекти
Posted by SB on 2009/9/30 8:38:42 (2649 reads )

- Проверки в търговските обекти

Комисия, назначена със заповед на Кмета на общината направи проверки в търговските обекти в района на училищата в гр. Павел баня за спазване на наредба 37 на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на учениците и за продажба на алкохол и цигари на деца и ученици.. При проверката не бяха констатирани нарушения.
Според Закона за закрила на детето предвидените санкции са както следва: „Чл. 45. (1) Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.
(2) Който допусне от 22:00 ч. до 06:00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.
(9) Който не изпълни влязло в сила задължително предписание по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.”
През следващата седмица ще започнат проверки за спазването на вечерния час и спазването на разпоредбите на Закона за закрила на детето.
Граждани, които имат информация за неспазването на цитираните разпоредби могат да подават сигнали на телефон 04361/2264.