Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 09.10.2019год.
Posted by SB on 2019/10/9 10:34:11 (93 reads )

Съобщение от 09.10.2019год.

 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.10.2019год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-32/14.08.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-72/08.10.2019год. eодобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и устройствена схема на елементите на техническата инфраструктура , трасе на външно електрозахранване на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на земеделска продукция и инвентар“ в ПИ 54153.166.18, местност „Алмалъ дере“ в землището на с. Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Новопроектираният електропровод е с обща дължина 441.40 м., като 55.36 м. от тях попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 386.04 м.-извън урбанизираната територия. Сервитутната ивица по оста на трасето с широчина 2 м, по 1 м от двете страни за имотите извън урбанизираната територия и сервитутна ивица по оста на трасето-1.5 м. от едната страна и 0.6 м. от другата страна за частта в регулация. Трасето на сервитутната му зона засягат поземлени имоти 52.726 /за местен път/, 129.637 /изоставена орна земя/, 166.627 /за селскостопански горски, ведомствен път/ и 166.638 /изоставена орна земя/ по кадастралната карта и регистри на землището на с.Осетеново и уличната регулация на населеното място.
           Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
           Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ