Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 01.10.2019 год.
Posted by SB on 2019/10/2 14:11:37 (111 reads )

Съобщение от 01.10.2019 год.

 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.10.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-39/10.09.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-69 /01.10.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Попълване на плана за регулация в УПИ І,   в кв.48 с парцелите от парцеларния план (ПП) на бивш стопански двор за :
-УПИ І – 605 /УПИ І , кв.2 по парцеларен план/ с площ 4386.00 кв.м./ площ 4015,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
 -УПИ ІV – 607/ УПИ ІІІ, кв.2 по парцеларен план / с площ 3222,00 кв.м./ площ 3222,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
 -УПИ V – 606/ УПИ ІІ, кв.2 по парцеларен план / с площ 8264,00 кв.м./ площ 8264,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
-УПИ VІ – 608 остатъчен/ площ 8162,00 кв.м.
Образуване на задънена улица с ос о.т.1а – о.т.1б – о.т.1в с ширина на улицата 6,00м.
отбелязано със зелен цвят върху скицата - проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И