Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 01.10.2019г.
Posted by SB on 2019/10/1 15:45:53 (95 reads )

Съобщение от 01.10.2019г.

 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.10.2019год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх.№СИ-01-15-63/28.08.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД – 14-70/01.10.2019 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват: Обединяване на УПИ IV-1254, УПИ V-1254, УПИ VI-1254, УПИ VII-1254, УПИ VIII-1264, УПИ IX-1264, УПИ X-1264, УПИ XI-1250, 1252 и УПИ XII-1253, кв.26д в един нов УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 по КККР , гр.Павел баня с площ от 4904.00 кв.м.
          -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с градоустройствени показатели: установено предназначение на имота-„За апартаментен хотел“. Устройствена зона -1/Оо,Жс, характер на застрояване-средно застрояване с височина до 15 м., Плътност на застр.-50%, Плътност на озел. мин.-30%, Кинт. -2.0, свободно застрояване, гр. Павел баня, обл. Стара Загора.
       КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
      На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.