Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 23.08.2019г.
Posted by SB on 2019/8/23 12:07:03 (128 reads )

Съобщение от 23.08.2019г.

 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
       ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 23.08.2019г.
 
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-1/01.03.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-60/22.08.2019 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
           -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ II-за фабрика Г.Кирков и УПИ  III-244, кв.88 по плана на с.Александрово, общ.Павел баня в следния обхват:
          - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
          1. Отпадане на съществуващата регулация от изток за УПИ II-за фабрика Г.Кирков по плана на стоп,двор, одобрен със зап.№09/09.01.1995 год. и отпадане на регулационна линия отстояща на 3.00м. от улична регулация на улица с ос.т.297-ос.т.299. Възстановяване на правилната регулация от изток по кадастрален и регулационен план на с.Александрово, одобрен със заповед №600/25.04.1977 год. Отпада отреждането на УПИ II-за фабрика Г.Кирков и вписване на нов кадастрален и регулационен номер за УПИ VX-955 с площ 6560.00 кв.м..
           -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ VX-955, : Вид устройствена зона–Пп, Кинт-1.5, Плътност на застрояване - 80%. Плътност на озеленяване -20%, свързано застрояване.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
Изготвил:     Й.ИВ.