Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 16.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/16 10:36:41 (122 reads )

Съобщение от 16.08.2019 год.

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.08.2019год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-21/02.07.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-58/15.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на външен водопровод и трасе на ел.кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа за обект: „Пристройка към съществуваща сграда-кафе и навес; магазин за сувенири и наблюдателна кула” в ПИ 66826.47.960, местност „Над село“ в землището на с.Скобелево, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Новопроектираният електропровод е с обща дължина 1476.63 м., като 46.88м. от тях попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 1429.75м.-извън урбанизираната територия. Новопроектираният водопровод е с обща дължина 1473.05м., като от тях 42.57м., попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 1430.48м. са в извънселищната територия на с.Скобелево. Трасето на сервитутната му зона да засягат ПИ 66826.47.255, ПИ 66826.47.260 и ПИ 66826.47.857 по кадастралната граница и регистри и уличната регулация на населеното място.
          Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
           Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил:      Й ИВ